مقایسه تغییرات مقدار رواناب در خاک برداشت شده از کاربری مرتع تحت باران شببه سازی شده در شدت های مختلف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_020

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

فرسایش خاک تهدید و معضل زیست محیطی بزرگی در سطح چهان است که بر ساختار خاک،حاصلخیزی خاک و بهره وری زمین موثر می باشد. رواناب یک فرآیند مهم در ارتباط با فرسایش خاک استو به بارندگی و عوامل مرتبط با آن مانند تغییر شدت. اندازه قطرات. انرژی قطرات باران بستگی دارد. درکروابط میان بارندگیء رواناب و فرسایش از نظر کیفیت خاک از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از اینمطالعه مقایسه تغییرات مقدار رواناب تولید شده در خاک برداشت شده از کاربری مرتع با استفاده از سامانهشبیه ساز باران تحت شدت های مختلف بارندگی می باشد. طی این پژوهش خاک برداشت شده از مرتع ابتداهواخشک و پس از الک شدن در کرت هایی با اندازه ۰/۵ مترمربع قرار گرفت. در ادامه کرت ها با استفاده ازشبیه ساز باران تحت بارندگی با سه شدت ۳۰ ۹۰ و ۱۲۰ میلی متر بر ساعت قرار گرفتند. روانابتولیدشده در فواصل زمانی دو دقیقه ای به مدت ده دقیقه از خروجی کرت ها جمع آوری و اندازه گیری شد.میانگین حجم رواناب سه کرت در شدت های مورد نظر به ترتیب ۲/۵ ۱/۴۴ و ۱/۲۹ لیتر بود. نتایج نشانداد که تولید رواناب به طور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات شدت بارندگی است.

Keywords:

رواناب و رسوب , سامانه شبیه ساز باران , شدت بارندگی , هدررفت خاک

Authors

سارا امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه مهندسی آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. مازندران، ساری

عطااله کاویان

استاد گروه مهندسی آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران

لیلا غلامی

دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران

نبیه کریمی

دانش آموخته دکتری گروه مهندسی آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران