صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-7-0_003

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

مقدمه: گردشگری پزشکی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه ی پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. با توجه به کم هزینه بودن و پر درآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه خود را بر این بخش صنعت متمرکز و برای آن برنامه ریزی می کنند. این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در توسعه ی گردشگری پزشکی با توجه به نظرات مدیران بیمارستان های منتخب شهر تهران و اولویت بندی آن ها انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در سال ۸۸-۱۳۸۷ بر روی ۱۷ نفر از مدیران (مدیر بیمارستان، مدیر ارتقای کیفیت، مدیر پرستاری) بیمارستان های هاشمی نژاد، دی، صارم، لاله، پارسیان، بقیه اله و مرکز قلب شهر تهران انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی دو بخشی بود. پرسش نامه پس از کسب اعتبار علمی و داشتن پایایی ۸۷ درصد به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط مدیران تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل توصیفی درصد فراوانی و میانگین و آزمون های تحلیل استنباطی T-test و One Way ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت عوامل موثر در توسعه ی گردشگری پزشکی در چهار شاخص استراتژی توسعه ی زیر ساخت عمومی، استراتژی توسعه ی منابع انسانی، استراتژی سیستم اطلاعاتی و بازاریابی، استراتژی توسعه ی محصولات و شاخص ارتقای صنعت گردشگری پزشکی اولویت بندی شد.یافته ها: ۶/۷۰ درصد مدیران مسوول در بخش خصوصی، ۷/۶۴ درصد خانم، ۲/۴۱ درصد مدیر پرستاری و ۳/۳۳ درصد مدیران کمتر از یک سال با موضوع گردشگری پزشکی آشنا بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین توسعه ی صنعت گردشگری پزشکی با شاخص های موثر در توسعه ، رابطه ی معنی داری وجود داشت (۰۵/۰ > P). همچنین مهم ترین عوامل تاثیرگذار در توسعه ی صنعت گردشگری پزشکی از دیدگاه مدیران به ترتیب استراتژی توسعه ی زیر ساخت عمومی، استراتژی توسعه ی منابع انسانی، استراتژی توسعه ی سیستم اطلاعاتی و بازاریابی واستراتژی توسعه ی محصول بوده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود دولت ایران برای توسعه ی گردشگری پزشکی تمامی عوامل موثر در صنعت گردشگری پزشکی را در نظر بگیرد و با تدوین یک برنامه ی جامع و هماهنگ، صنعت گردشگری پزشکی کشور را توسعه دهد.واژه های کلیدی: گردشگری پزشکی؛ استراتژی های توسعه؛ منابع انسانی

Authors

ناصر صدر ممتاز

استادیار بازنشسته، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

زهرا آقارحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده ی مسوول) Email:Zahra.agharahimi@yahoo.com