تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه ماش سبز در سطوح مختلف تنشاسمزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 125

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEDPLAN02_041

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1402

Abstract:

پدیده خام فروشی یکی از چالش های اصلی صنعت گیاهان دارویی است. محصولات با ارزش افزوده بالا که به دلیل عدم فرآوری به شکلی خام به فروش می رسند. کمبود تجهیزات پیشرفته واحدهای فرآوری و عدم تکمیل زنجیره ارزش این صنعت، مهم ترین عوامل بروز این اتفاق است. به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه ماش سبز تحت تنش شوری آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل، پنج سطح شوری عدم پرایمینگ به عنوان شاهد، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار و پنج سطح پرایمینگ شامل شاهد، جیبرلین، آرمان۶، آب مغناطیسی و هومیوپاتیک بودند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از متوسط زمان جوانه زنی(MGT) و طول ریشه چه. بر اساس نتایج به دست آمده اثر متقابل شوری و پرایمینگ غیر معنی دار بود. به طوریکه نتایج نشان داد با افزایش سطوح شوری متوسط زمان جوانه زنی و طول ریشه چه کاهش معنی داری داشته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر به نظر می رسد کاربرد پیش تیمارهای جیبرلین و آرمان۶ تا حدودی می تواند شاخص های جوانه زنی را در مواجه با تنش شوری بهبود بخشند.

Authors

مهسا شیخلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاور ز ی، دانشگاه ارومیه

مهدی تاجبخش شیشوان

استاد گروه زراعت، دانشکده کشاور زی، دانشگاه ارومیه