مقایسه تخمین دمای سطح با استفاده از داده های باند حرارتی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAGIG-11-38_002

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

علم سنجش از دور با استفاده از تشعشع مادون قرمز حرارتی و کاربرد مدل های فیزیکی ابزار مناسبی جهت محاسبه مقدار دمای سطح در نواحی وسیع محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از باندهای۴و۵ سنجنده AVHRR و نیز باندهای۳۱ و۳۲ سنجنده MODIS، دمای سطح زمین در محدوده استان های تهران و قزوین مورد بازیابی قرار گرفت. پس از بررسی تعداد ۱۱۴ تصویر متعلق به دو سنجنده مذکور، ۱۶ تصویر برای محاسبه نهایی دما انتخاب گردید. از بین ۱۸ الگوریتمSplit-window ارائه شده توسط محققین، الگوریتم پرایس برای محاسبه دمای سطح از تصاویر NOAA/AVHRR و الگوریتم کی ین جهت برآورد دما از تصاویر MODIS انتخاب شد. جهت اعتبار سنجی مقادیر به دست آمده، از اطلاعات دمای عمق۵ سانتیمتری خاک در۱۱ ایستگاه هواشناسی استفاده شد. بالا بودن ضرایب همبستگی در اکثر روزهای دوره مطالعه بویژه در مورد سنجنده AVHRR بیانگر قابل اطمینان بودن روش مورد استفاده در برآورد دمای سطح می باشد. همچنین با توجه به نقشه-های دمای حاصل از داده های دمای سطح و با در نظر گرفتن وضعیت توپوگرافی منطقه، شرایط کلی حاکم بر توزیع دما در سطح منطقه توجیه پذیر است.

Authors

زهرا حجازی زاده

دانشگاه خوارزمی

پرویز ضیائیان

دانشگاه خوارزمی

علیرضا شیرخانی

دانشگاه خوارزمی