خانم دکتر Zahra Hedjazizadeh

Dr. Zahra Hedjazizadeh

استاد دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185590)

52
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers