ارتقاء هویت کالبدی مسکن آپارتمانی با استفاده از معماری بومی نمونه موردی: شهر بجنورد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE10_019

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

بر کمتر کسی پوشیده است که در معماری معاصر ایران، واژه هویت دچار بحران شده و به صورت مفهومی انتزاعیدرآمده است. هویت معماری به عنوان شاخص ترین نمود فضایی هویت جامعه، عهده دار تعیین ارزش ها، هنجارها و روابطانسانی در ساخت فضایی شهر است. در شهر بجنورد با توجه به اینکه در طراحی و ساخت آپارتمان های مسکونی به معیارهاو شاخص های هویت مندی توجه نشده است، بررسی و تدبیر پیرامون معماری معاصر آپارتمان های مسکونی شهر بجنوردبا رویکرد ارتقا هویت کالبدی از طریق کاربرد شاخص های معماری بومی می تواند در رسیدن به الگوی مسکن مناسب برایشهر سودمند باشد . این پژوهش قصد دارد با مطالعه منابع مختلف در زمینه هویت کالبدی و معماری بومی و همچنینبررسی مسکن معاصر شهر بجنورد، مهمترین مولفههای هویتساز کالبدی را با استفاده از شاخصهای معماری بومی منطقهمعرفی و راهکارهای طراحی مسکن هویتمند ارائه نماید.

Authors

نیلوفر اکبرزاده

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه بجنورد

رضا مرادپور

استادیار گروه معماری دانشگاه بجنورد

موسی شاکری

استادیار گروه معماری دانشگاه بجنورد