تعیین وضعیت تروفی مخزن پشت سد بوستان استان گلستان با تکیه بر شاخص تروفی TSI

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAPU-12-3_010

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1402

Abstract:

وضعیت تروفیک دریاچه از ویژگی های نمایانگر تاثیرات انسانی بر این اکوسیستم های آبی می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد بوستان (استان گلستان) به صورت فصلی از بهار ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۳۹۹ در ۵ ایستگاه مطالعاتی انجام شد. در این مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی مانند pH، هدایت الکتریکی، دما، غلظت اکسیژن محلول، عمق صفحه سشی، شوری، مواد جامدمحلول و سختی کل تعیین شد. هم چنین، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک، قلیائیت کل و کلروفیل a با استفاده از روش استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص کارلسون میزان تغذیه گرایی در نقاط مختلف دریاچه بر اساس فسفر کل، کلروفیل a و عمق صفحه سشی محاسبه گردید. نتایج شاخص کارلسون بین ۴۴/۵۲ تا ۴۶/۶۰ متغیر بود و شرایط یوتروف در دریاچه را نشان داد. پژوهش حاضر می تواند در آینده به صورت سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای نیل به نظارت و بهره برداری بهینه و مدیریت کیفیت آب مخزن پشت سد بوستان ارائه دهد.

Authors

طاهر پورصوفی

اکولوژی منابع آبی،شیلات،علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران

فاطمه Abbasi

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حسین پیری

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی- گرگان

عبدالعظیم فاضل

هیات علمی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی- گرگان

بهروز منصوری

کارشناس مسئول آزمایشگاه. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ابهای داخلی گرگان