واکاوی و تبیین مولفه های تربیت اخلاقی در محتوای دروس تاریخ کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با استفاده از روش آنتروپی شانون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RHI-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

Abstract:

هدف پژوهش، واکاوی و تبیین مولفه های تربیت اخلاقی در محتوای دروس تاریخ کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی با استفاده از روش آنتروپی شانون است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش، محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا و از «آنتروپی شانون» برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در محتوای دروس تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه عادات خوب (۵۸۴/۰) و کمترین آن ها مربوط به مولفه تفکر و تعقل (۰) است. در محتوای دروس تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه عادات خوب (۴۴۱/۰) و کمترین آن ها مربوط به مولفه همدلی (۱۵۲/۰) است. در محتوای دروس تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه دین داری (۵۱۰/۰) و کمترین آن ها مربوط به مولفه تفکر و تعقل (۰) است.

Keywords:

تربیت اخلاقی , تاریخ , مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی , آنتروپی شانون