فصلنامه پژوهش در آموزش تاریخ

Research in Hhistory Education

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در حوزه آموزش درس تاریخ در آموزشگاه ها و دانشگاهها کار خود را آغاز نمود.

این نشریه کاملا علمی و متعلق به دانشگاه فرهنگیان است که به صورت فصلنامه شروع به انتشار نمود و در محتوی آن می توان تبادل و نشر افکار و اندیشه های بدیع در آموزش و تدریس درس تاریخ راملاحظه نمود.

حوزه جذب مقالات این نشریه در سه قالب الف)مقالات کامل اصیل علمی ب) مقالات کوتاه علمی پ)مقالات مروری در حوزه های:

-تحلیل محتوی کتاب های درسی

-آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

-مطالعات تطبیقی نظام های تربیت معلم

-ویژگی های حرفه ای معلمان

-بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش

-ارائه روش های نوین تدریس ، تربیت ارزشیابی برنامه ها ، روشها و آموخته های دانش آموزان

-خلاقیت در تربیت معلم

-کاربست یافته های پژوهشی در زمینه های آموزشی و آموزشگاهی

-آینده پژوهی در تربیت معلمین تاریخ

-راه های ارتقای کیفیت آموزش تاریخ در نظام تربیت معلم

-نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی کتاب های درسی تاریخ در تربیت معلم

وهمچنین موضوعات مرتبط ، که قبلا در هیچ نشریه و یا گتابی به چاپ نرسیده باشند پس از انجام فرایند بررسی اولیه و داوری دقیق اقدام می نماید.