ارزیابی اثربخشی گندزداهای رایج بر میکروارگانیسم های بیماریزای جدا شده از بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEHE-3-2_002

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

زمینه و هدف: بخش سوختگی محیط مناسبی جهت رشد باکتریهای بیماریزا می­باشد که با روشهای مناسب گندزدایی می توان این عوامل بیماریزا را کاهش داد. انتخاب گندزدای مناسب و به کارگیری روشهای استاندارد گندزدایی، می تواند در کاهش عفونتهای بیمارستانی نقش موثری داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بخشی گندزداهای دکونکس AF ۵۰، اپی مکس SC ، دسکوسید و سیلوسپت بر روی پاتوژنهای جدا شده از سطوح مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد می­باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه، نمونه­گیری با روش غیر احتمالی آسان انجام و جمعا ۲۴۰ نمونه از ۳۰ محل مختلف بیمارستان سوانح سوختگی گرفته شد (برای هر گندزدا، تعداد ۳۰ نمونه قبل و ۳۰ نمونه بعد از گندزدایی). نمونه­ها در آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد، بر روی محیط­های آگار خون دار و متیلن بلو کشت داده شد، کلنی های مشکوک به پاتوژنها  توسط تستهای بیوشیمیایی تعیین هویت، و کلنی کانت آنها تعیین شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری  T-Test زوجی آنالیز گردید. نتایج: میانگین باکتریهای جدا شده از ۴ قسمت بخش سوختگی بیمارستان، قبل از گندزدایی با دکونکس ۵۰، دسکوسید، اپی مکس و سیلوسپت، بترتیب  ۰۲/۵۸، ۲۸/۱۸۸۹۷، ۰۵/۳۰۹۸۹ و۵۲/۳۸ و بعد از گندزدایی بترتیب ۸/۱۲، ۶۲/۰، ۶۵/۱ و ۰۹/۵ بود که در همه گندزداها کاهش آلودگی تفاوت معناداری را نشان داد (۰۵/۰p<). شایع ترین پاتوژن های جدا شده شامل سودوموناس­آئروژینوزا، کلبسیلا، استافیلوکوکوس­اورئوس، انتروباکتر، اشریشیاکلی بودند. نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد همه گندزداهای مورد مطالعه، بر پاتوژن های جدا شده موثر بوده و همچنین بین میانگین تعداد باکتریها قبل و بعد از گندزدایی اختلاف معناداری مشاهده گردید.

Authors

فاطمه سهل آبادی

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

هنگامه زندی

استادیار، گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مهدی مختاری

استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

سارا جمشیدی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

طاهره جاسمی زاد

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

اکرم منتظری

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد

عارفه دهقانی تفتی

کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Zandi H, Mokhtari M, Jasemizad T, Sahlabadi F, Montazeri A.The ...
 • Asl Solaymani H, Afhami SH. Prevention and control of nosocomial ...
 • Robert P, Gaynes. Surveillance of Nosocomial Infections. In: John V. ...
 • CDC. U.S. Guideline for hand hygiene in health–care setting. Centers ...
 • Girard R, Perraud M, Pruss A, Savey A, Tikhomirov E, ...
 • Weinstein RA. Hosptial acquired infections In: Harrison principles of internal ...
 • Mohammadimehr M, Feizabadi MM, Bahadori A, Motshaker Arani, Khosravi M. ...
 • Ranjbar R, Hosseini SMJ. A Case Report of Septicemia Due ...
 • Shams M, Nabizadehnodehi R, Rezaei F, Mazlomi S. Used to ...
 • Lawley TD, Clare S, Deakin LJ, Goulding D, Yen JL, ...
 • Manian FA, Griesenauer S, Senkel D, Setzer JM, Doll SA, ...
 • Thornley CN, Emslie NA, Sprott TW, Greening GE, Rapana JP. ...
 • Yusefi Mashof R, Nazari M, Samarghandi MR. Evaluation of efficacy ...
 • Dettenkofer M. Dose disinfection of environmental surfaces influence nosocomial infection ...
 • Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R, ...
 • Otter J A, Yezli S, Salkeld J A G, French ...
 • Huslage K, Rutala WA, Sickbert-Bennett E, Weber DJ. A quantitative ...
 • Yezli S, Otter JA. Minimum infective dose of the major ...
 • Wagenvoort JH, De Brauwer EI, Penders RJ, Willems RJ, Top ...
 • Morter S, Bennet G, Fish J, Richards J, Allen DJ, ...
 • Goldenberg SD, Patel A, Tucker D, French GL. Lack of ...
 • Maurel I. Hospital Hygine, Edward Amold Publishers (LTD), London۱۹۸۵ ...
 • Mokhtari M,Zandi Z,Jasemizad T,Sahlabadi F,Montazeri A.The Evaluation of Efficacy of ...
 • Attaway HH, Fairey S, Steed LL, Salgado CD, Michels HT, ...
 • Amanlou S, Farjah G H, Taghavi M R, Kelarestagh H, ...
 • Saharkhizan M, Mashoof R Y, Balalifard S, Esmaeili R. Evaluation ...
 • Hashemian F, Yousefi R, KH Manikashani. Prevalence of bacterial contamination ...
 • Johnson PD, Martin R, Burrell LJ, Grabsch EA, Kirsa SW, ...
 • Bello T, Rivera-Olivero IA, de Waard JH. Inactivation of mycobacteria ...
 • نمایش کامل مراجع