مقالات Journal of Environmental Health Engineering، دوره 3، شماره 2