بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSSAC01_032

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکون کربید در میزان جذب داروهای سرطانی طراحی شده است. روش تحقیق به این صورت است که در ابتدا مدلهای مد نظر با استفاده از نرم افزار مدلسازی گووس ویو و هایپرکم ترسیم شد. سپس برای تمامی محاسبات انجام شده از نرم افزار محاسباتی گوسین ۹۸ استفاده شد و تمامی محاسبات به روش B۳LYP و با سری پایهی استاندارد G۳۱_۶ انجام گرفت محاسبات بهینه سازی بر اساس اصول بیان شده، بر روی مدلهای ترسیم شده ی اولیه انجام گرفت سپس خصوصیات پوشش شیمیایی ساختارهای بهینه شده به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش انرژی اتصال بین نانو ذره سیلیکون کربید و داروی فلورویوراسیل، باعث تعامل بهتر و برهمکنش مناسبتر دارو با ساختار نانو ذره از لحاظ مطالعه کوانتمی میشود بدین معنی که هرچه انرژی آزادسازی ما بین دو ساختار در حین اتصال بیشتر باشد )منفی تر( پایداری بیشتر میشود و برهمکنش قویتری را ایجاد میکنند.

Authors

فاطمه حسینی

گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم، مرکز تفت، دانشگاه پیام نور، تفت، ا یران

محمدرضا برزگر

گروه میکرو بیولوژی، دانشکده علوم، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ا یران