تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REFA-17-66_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

Abstract:

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تامین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه ۱۹۷۰ میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (۱۵۰ شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده ۶ بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (۷۲ کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال ۲۰۱۵ میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان ۸/۶۷ درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای ۶ گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان ۱/۶۸ درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

Authors

Mohammad Hossein Sharifzadegan

دانشگاه شهید بهشتی

Hossein Ghanouni

دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • r, J., Fahey, T. & Saraceno, Ch. (۲۰۰۸). Handbook of ...
 • Allison, P. D. (۱۹۹۹). Multiple Regression: A Primer Pine Forge ...
 • Bartolini, S., Mikucka, M. & Sarracino, F. (۲۰۱۷). Money, Trus ...
 • Bjørnskov, Ch., Dreher, A. & Fischer, J. A. V. (۲۰۰۷). ...
 • Bjørnskov, Ch., Dreher, A. & Fischer, J. A. V. (۲۰۰۸). ...
 • Campanera, J. M., Nobajas, A. & Higgins, P. (۲۰۱۴). The ...
 • Cheema, G. Sh. (۲۰۰۵). Building Democratic Ins titutions: Governance Reform ...
 • Cos tanza, R. B. et al. (۲۰۰۷). An integrative approach ...
 • De Neve, J.-E., Diener, E., Tay, L. & Xuereb, C. ...
 • Dissart, J. C. & Deller, S. C. (۲۰۰۰). Quality of ...
 • Dorn, D., Fischer, J. A. V., Kirchgässner, G. & Sousa-Poza, ...
 • Drechsler, W. (۲۰۰۴). Governance, Good Governance, And Government: The Case ...
 • Eas terlin, R. (۲۰۰۹). Los t in transition: Life satisfaction ...
 • Eas terly, W. (۲۰۰۲). How did the heavily indebted poor ...
 • AlbeEdgerton, R. B. (۱۹۹۰). Quality of Life from a longitudinal ...
 • Evans, D. R. (۱۹۹۴). Enhancing quality of life in the ...
 • Ferriss, A. L. (۲۰۰۱). The domains of the quality of ...
 • Freedom House (۲۰۱۷). About Freedom in the World. Available on ...
 • Graham, J., Bruce, A. & Plumptre, T. (۲۰۰۳). Principles for ...
 • Gruen, C. & Klasen, S. (۲۰۱۲). Has Transition Improved Well-Being? ...
 • Hagerty, M., Cummins, R. A., Ferriss, A. L., Land, K., ...
 • Happy Planet (۲۰۱۷). An Introduction to Happy Planet Index. Available ...
 • Helliwell, J. & Huang, H. (۲۰۰۸). How’s your government? International ...
 • Jackson, B. & Segal, P. (۲۰۰۴). Why inequality matters? London: ...
 • Kaufmann, D., Kraay, A. & Mas truzzi, M. (۲۰۱۱). The ...
 • Kaufmannn, D., Kraay, A. & Mas truzzi, M. (۲۰۰۷). Governance ...
 • Kaufmannn, D., Kraay, A. & Mas truzzi, M. (۲۰۰۹). Governance ...
 • Kaufmannn, D., Kraay, A. & Zoido-Lobaton, P. (۱۹۹۹). Governance Matters. ...
 • Khan, M. A. (۲۰۰۵). Engaged Governance: A S trategy for ...
 • Land, K. C. (۱۹۹۶). Social indicators and the quality-of-life: Where ...
 • Land, K. C., Michalos, A. C. & Sirgy, M. J. ...
 • Nikolova, M. (۲۰۱۵). Minding the Happiness Gap: Political Ins titutions ...
 • Numbeo (۲۰۱۷). Qualify Life in Cities. Available on https://www.numbeo.com/quality-of-life ...
 • Nussbaum, Martha & Sen, Amartya (۱۹۹۳). The Quality of Life. ...
 • OECD (۲۰۰۶). Uses and Abuses of Governance Indicators. OECD Development ...
 • OECD (۲۰۱۷). Better Life Index. Available on http://www.oecdbetterlifeindex.org ...
 • Ott, J. C. (۲۰۱۱). Government and Happiness in ۱۳۰ Nations: ...
 • PRS-Group (۲۰۱۷). International Country Risk Guide Methodology. Available on https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg ...
 • Rapley, M. (۲۰۰۳). Quality of Life Research: A Critical Introduction. ...
 • Rotberg R. I. (۲۰۰۴). S trengthening governance: ranking countries would ...
 • Roths tein, B. & Teorell, J. (۲۰۰۸). What Is Quality ...
 • S tiglitz, J. E., Sen, A. & Fitoussi, J-P. (۲۰۰۹). ...
 • Szalai, A. (۱۹۸۰). The meaning of comparative research on the ...
 • Transparency Internation (۲۰۱۷). What is Transparency International? Available on https://www.transparency.org/about/ ...
 • UN (۲۰۰۷). Public Governance Indicators: A Literature Review. Department of ...
 • Van de Walle, S. (۲۰۰۵). Measuring Bureaucratic Quality in Governance ...
 • Veenhoven, R. (۲۰۱۲). Happiness, Also Known as “Life Satisfaction” and ...
 • Walker, D. (۲۰۰۲). In praise of localism. London: Catalys t ...
 • World Bank (۲۰۱۷). Methodology Of World Governance Indicators. Available at ...
 • World Health Organization (۲۰۱۷). The World Health Organization Quality of ...
 • شریف زادگان، م. ح. و شمس کوشکی، ه. (۱۳۹۴). برنامه ...
 • شریف زادگان، م. ح.، فتحی، ح. و ملک پور اصل، ...
 • نمایش کامل مراجع