فصلنامه رفاه اجتماعی

Social Welfare Quarterly

فصلنامه رفاه اجتماعی توسط دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی - مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی منتشر می شود.

زبان مجله فارسی است و در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.

اهداف و زمینه ها:

تولید، ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی رشته ای و بین رشته ای در زمینه رفاه اجتماعی
توسعه ارتباط بین پژوهش گران مراکز آموزشی و پژوهشی علاقه مند به موضوعات رفاه اجتماعی
تلاش در جهت رفع نیازهای تحقیقاتی و سیاست گذاری در زمینه رفاه اجتماعی