تاثیر عزت نفس بر اضطراب اجتماعی با نقش واسطه ای تاب آوری در کارکنان شاغل در زندان های استان آذربایجان غربی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAPES-5-1_013

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی تابآوری در رابطه با تاثیر عزت نفس بر اضطراب اجتماعی در کارکنان زندانهای استان آذربایجان غربی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان شاغل در اداره زندانهای استان آذربایجان غربی تشکیل داده که تعداد آنها برابر با ۱۰۵۰ نفر است بوده. و جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها: در این پژوهش جهت سنجش اضطراب اجتماعی از پرسشنامه طراحی شده توسط کانر و همکاران (۲۰۰۰). پرسشنامه عزت نفس پیرس و همکاران (۱۹۸۹) و پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار (۱،۲،۳ smart pls) و جهت تعیین نقش واسطه- ای از روش سوبل انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی برخوردار است و تاثیر عزت نفس بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس بر تاب آوری و تاب آوری بر اضطراب اجتماعی معنادار است. با در نظر گرفتن اثر غیر مستقیم عزت نفس بر اضطراب اجتماعی از طریق تابآوری، میتوان گفت که ضریب اثر عزت نفس از طریق تاب آوری بر اضطراب اجتماعی معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان تابآوری را به عنوان یک میانجی مناسب در رابطه ی بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در نظر گرفت.

Authors

مهدیه بی کس یکانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران