تاثیر آموزش حضوری بر یادگیری دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه در شهر اهواز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_167

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف برر سی تاثیر آموزش حضوری بر یادگیری دانش آموزان پسر دوره دوم متو سطه در شهر اهواز متو سطه ناحیه ۴ شهر اهواز در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجام شد. جامعه آماری دبیران تدریس کننده به دانش آموزان پسر دورهدوم متوسطه در شهر آهواز بود روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد. ابزارهای مورد استفاده پژوهش یک پرسشنامه استاندارد در فرم حضوری برای دانش آموزان بود. رواییمحتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید کار شناسان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (۸۷ / ۰) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل ازروش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های پژوهشنشان دادکه بین نظرات دبیران در مورد آموزش حضوری بر یادگیری دانش اموزان، تفاوت وجود دارد.

Authors

علیرضا بیژن راد

گروه علوم تربیتی ، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

محبوبه سیدی

گروه علوم تربیتی،واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،ایرانشهر،ایران