بررسی تاثیر ثبت گزارش پرستاری در سیستم HIS برکاهش خطاهای گزارش نویسی در بیمارستان مهر ملایر استان همدان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSHCONG05_021

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1402

Abstract:

در پرستاری، گزارش به معنای ثبت مراقبت برنامه ریزی شده به بیماران توسط پرستاران واجد شرایط می باشد که در بردارنده ثبت قانونی از تعاملات با بیمار، بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی، طرح مراقبتی، سیر پیشرفت روزانه مراقبت، برنامه آموزشی و طرح ترخیص بیمار و به طور کلی خدمات و مراقبت های ارائه شده توسط پرستار است. در همین راستا هدف این مطالعه تعیین میزان کیفیت ثبت گزارش پرستاری از طریق سیستم ها ی اطلاعات الکترونیکی در بخشهای بستری یکی از بیمارستان های آموزشی استان همدان میباشد. این پژوهش یک تحقیق عملکردی مشارکتی است که در بخشهای بستری یک و دو در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مهر ملایر که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان است در سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۸ انجام شد و کلیه کسانی که در بکار گیری HIS تاثیر گذار بودند به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند. نتایج نشان میدهد که برای مقایسه داده ها با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. جدول ۳ مربوط به آزمون ویلکاکسون است. بر اساس نتایج بدست آمده بین دو گروه کنترل و مداخله در سطح معناداری ۰۵/۰ تفاوت معناداری دارد. بنابراین ثبت گزارش پرستاری در سیستم HIS بر کاهش خطاهای گزارش نویسی بیماران موثر است.

Authors

زهرا باقری

کارشناسی ارشد پرستاری پزشکی- جراحی، بیمارستان مهر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران