اثرات توانایی پیمانکار بر مدیریت ریسک پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_254

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب یکی از قسمت های اساسی فرایند ساخت وساز است ، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژههای عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی هستند بیشترین میزان بودجه ی پروژههای عمرانی ، به عملیات اجرایی اختصاص می یابد؛ بنابراین اجرای هر پروژه نیازمند وجود پیمانکار مناسبی است که توانایی های لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمانی و منابع پیش بینی شده و باکیفیت مورد نظر داشته باشد و از هدررفتن منابع ملی کشور که از اهمیت ویژهای برخوردار است ، جلوگیری کند. در این مقاله به شناسایی شاخص های موثر در انتخاب پیمانکار مناسب و تعیین میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور پرداخته شد. در ادامه ، روش انتخاب پیمانکار مناسب برای انجام یک پروژه عمرانی با به کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس شاخص های اولویت بندیشده بیان نمودیم ، این مقاله به صورت موردی در شهر اصفهان انجام گرفته است و به مقایسه توامان ریسک ها با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شد و بحث مقایسات و اولویت بندی ریسک ها همزمان با معیار ها و سپس توانایی های پیمانکار از نوآوری های این پژوهش می باشد. از نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش ریسک بروز بحران و حوادث غیر مترقبه (سیل ،زلزله و ...) از ریسک های اثرگذارتر در راستای تعیین هدف می باشد. هم چنین معیار اثر گذاری ریسک در صورت وقوع از عامل های مهم و توانایی قدرت رهبری(افراد حاضر در گروه) به عنوان اثربخش ترین توانایی پیمانکار شناسایی شد.

Authors

حسین خسروی

استادیار رشته مهندسی و مدیریت ساخت،دانشکده مهندسی، گروه عمران ، دانشگاه حکیمسبزواری،سبزوار،ایران

مهدیه حسینی فرد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ،گرایش مهندسی و مدیریت ساخت