مقایسه سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در سه مقطع تحصیلی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-11-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و مقایسه سواد خواندن آنان در سه مقطع تحصیلی انجام پذیرفت. روش بررسی: در این تحقیق تحلیلی و کاربردی که از نوع مقطعی-مقایسه ای می باشد، از بین جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، سوم راهنمایی و سوم دبیرستان مدارس استثنایی شهرستانهای کرج، شهریار، شهرقدس، هشتگرد و رباط کریم، ۱۱۹ دانش آموز آسیب دیده شنوایی به روش در دسترس انتخاب و توانایی خواندن و درک متون اطلاعاتی و ادبی آنها با استفاده از ابزار پژوهش یعنی دفترچه های مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل برای مقایسه گروه ها تحلیل شد. یافته ها: بین پایه های تحصیلی چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با آسیب شنوایی شدید و متوسط، سواد خواندن و درک متون اطلاعاتی و ادبی اختلاف معناداری نداشت (۰/۰۵سواد خواندن و درک متون ادبی بین پایه های تحصیلی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان با آسیب شنوایی شدید(به ترتیب ۰/۰۱۱=P و ۰/۰۰۵=P) و متوسط (به ترتیب ۰/۰۰۴=P و ۰/۰۳۲=P) اختلاف معناداری نشان داد، ولی درک متون اطلاعاتی بین این پایه ها فقط بین دانش آموزان دارای آسیب شنوایی متوسط تفاوت معناداری داشت (۰/۰۰۸= P) . نتیجه گیری: پیشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی روند بسیار کندی دارد که فراتر از مقطع تحصیلی و میزان کاهش شنوایی می باشد. لزوم توجه به ارتقاء سواد خواندن و هدایت به سمت لایه های عمیق یادگیری و درک مطلب در مقاطع مختلف تحصیلی در سیستم آموزش استثنایی شایان توجه است.

Authors

Ali Asghar Kakou-Joibari

Payame-Noure University of Tehran

Mohammad Reza Sarmadi

Payame-Noure University of Tehran

Azam Sharifi

Payame-Noure University of Tehran