تحلیل محتوای بیانات رهبری در حوزه معماری و شهرسازیجهت کاربست در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 160

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGACR08_160

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

شهرها از جایگاه ویژه ای در شکل گیری تمدن ها و عینیت مظاهر تمدنی یک جامعه و ملتبرخوردار می باشند. بر این اساس در اندیشه، آرمان و فرایند تمدن سازی و جامعه سازی، توجه بهشهر، شهرسازی و معماری و فهم جایگاه درست آنها در این فرایند می تواند اهمیت و تاثیرزیادی داشته باشد. بر این اساس، نظر به اینکه عنایت قابل توجهی به این عرصه مهم در سندالگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت صورت نگرفته است؛ به طوری که در بخش افق که امکانپرداختن به این موضوع بود، مغفول مانده است و در بخش تدابیر نیز صرفا در قالب یک بند بانگاه حداقلی به موضوع معماری و شهرسازی پرداخته شده است. بر همچین مبنا، در پژوهشحاضر جهت در جایگاه صحیح موضوع معماری و شهرسازی در سند الگوی پایه اسلامی ایرانیپیشرفت و تکمیل و اصلاح سند، بیانات مقام معظم رهبری به عنوان مبدع تدوین الگویپیشرفت، در زمینه موضوع معماری و شهرسازی با استفاده از روش تحلیل محتوا و روشنظریه پردازی داده بنیاد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نظام فکری ایشان در این خصوص احصاءگردیده است. نتایج پژوهش حاکی از نگاه جامع و رویکرد فرهنگ محوری ایشان به حوزهمعماری و شهرسازی است که تبعیت از این رویکرد می تواند خلاء موجود در سند الگوی پایه در زمینه معماری و شهرسازی را مرتفع سازد.

Authors

بهزاد عمران زاده

دکترای برنامه ریزی شهری، مرکز مطالعات راهبردی ژرفا؛ گروه معماری و شهرسازی اسلامی