ارائه مدل مفهومی رصد علم و فناوری در ایران مبتنی بر اسنادبالادستی کشور

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGACR08_161

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

در شرایط کنونی جهان پیشرفت در علم و فناوری به عنوان موتور محرک توسعه همه جانبهمحسوب می شود به طوری که اگر کشوری بخواهد از قافله پیشرفت و رشد عقب نماند، ضرورتدارد نسبت به سیاست گذاری علم و فناوری اهتمام خاص داشته باشد و از الزامات سیاست گذاریموف ، اشراف به وضعیت علم و فناوری و رصد آن در داخل کشور و دیگر کشورها است. به طوریکه این رصدگاه علم و فناوری توانایی لازم حرکت علم و فناوری از وضع موجود به وضع مطلوب رافراهم می آورد. مقاله حاضر به روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی انجام و با در نظر گرفتنملاحظات بومی کشور که نشئت گرفته از ویژگی های زمینه ای جمهوری اسلامی ایران و بر اساسشاخص های موجود در اسناد بالادستی، مدل مفهومی رصد علم و فناوری را ارائه نموده است. آنجاکه سعی بر ارائه مدلی نظام مند بوده، مولفه های رصد علم و فناوری به صورت کلی در پنج بعدسرمایه انسانی، فناوری و نوآوری، نهادهای رصد کننده و حاکمیتی علم و فناوری، سرمایه گذاریو تامین مالی و انتشارات علمی دسته بندی گردید و این ابعاد نیز دارای ۳۰ زیرگروه است که درمدل مفهومی آورده شده است.

Keywords:

سیاست گذاری علم و فناوری , رصد علم و فناوری , اسناد بالادستی , شاخص های علم و فناوری

Authors

صدیقه فرمهینی فراهانی

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ابوالقاسم سرآبادانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس