بررسی تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، هویت و شهرت برند مقصد بر اعتبار برند مقصد با نقش میانجی دلبستگی برند مقصد (مورد مطالعه استان تهران)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_002

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

Abstract:

نقش روزافزون صنعت گردشگری در اقتصاد، لزوم توجه به توسعه برند مقصد را بیش از پیش مطرح ساخته است . عوامل مختلفی اعم از عوامل بیرونی و درونی بر توسعه و رقابت پذیری در این صنعت موثر می باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، هویت و شهرت برند مقصد بر اعتبار برند با نقش میانجی دلبستگی برند در مورد مطالعه استان تهران بوده است . در این راستا، با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق ، مدل تحقیق در سه بخش متغیرهای مستقل ، وابسته و میانجی طراحی و به واسطه آن پرسشنامه ای تهیه و در بین نمونه آماری متشکل از ۳۸۵ نفر از گردشگرانی که از تهران دیدن کردهاند به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی توزیع گردید. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است . با گردآوری پرسشنامه های توزیع شده، اقدام به تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آموس و روش تحلیل عاملی تاییدی گردید که بنا بر نتایج به دست آمده، کلیه فرضیات تحقیق در راستای تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، هویت و شهرت برند بر دلبستگی برند و اعتبار برند مورد تایید قرار گرفتند. همچنین بنا بر نتایج ، تاثیر دلبستگی به برند مقصد بر اعتبار برند مقصد نیز مورد تایید قرار گرفت .

Authors

سیدمهدی جلالی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، ایران

سیدرضا جلال زاده

عضو هیئت علمی گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و مالی ، دانشگاه خاتم ، تهران، ایران

امیرقاسم فتحعلی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و مالی ، دانشگاه خاتم ، تهران، ایران