شناسایی روش ارزشگذاری با هدف یکسانسازی معیارهای کارآفرین و سرمایه گذار در شرکت های استارتاپ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_003

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

Abstract:

در تحقیق حاضر، چارچوبی جامع جهت شناسایی و اولویت بندی روشهای ارزشگذاری شرکت های استارتاپ همراه نقاط قوت و ضعف روشها با هدف یکسانسازی دیدگاه کارآفرین و سرمایه گذار ارائه می شود. نخست با مرور ادبیات تحقیق ، روشهای ارزشگذاری مطرح شناسایی و استخراج می شود، در مرحله بعد معیارهای موثر در ارزیابی با توجه به کاربردشان و قابلیت پیادهسازی روشها توسط خبرگان با روش دلفی فازی مورد ارزیابی قرار می گیرند. سپس به تعیین وزن اهمیت معیارها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته می شود. نهایتا با روش تاپسیس فازی وزن اهمیت هر روش مطابق با معیارها مشخص شده است که در شناسایی نقاط ضعف و قوت روش نهایی موثر بوده است . بنابر نتایج بدست آمده روش فرست شیکاگو با فاصله نسبی ۶۱۲۵۱/۰ روش مناسبی با توجه به معیارهای مورد اتفاق کارآفرین و سرمایه گذار در بین دیگر روشهای تایید شده معرفی شده است . در نهایت جهت بهبود نتایج و رفع نقاط ضعف ، راهکاری کاربردی ارائه شده است .

Keywords:

ارزشگذاری , استارتاپ , دلفی فازی , تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی , تاپسیس فازی .

Authors

محمدرضا جعفری

استاد یار گروه مهندسی صنا یع ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اعظم شیری

کارشناسی ارشد مهندسی صنا یع ، دانشگاه امام جواد (ع)، یزد، ایران