تاثیر ابر محاسبات بر اهداف گزارشگری پایداری جوامع و سازمان ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_112

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

گزارشگری پایداری یک حوزه نوظهور از حسابداری است که در نتیجه الزامات پایداری توجه فزاینده ای را به خودجلب می کند ،در این پژوهش، اثرات پیاده سازی فناوری ابرمحاسبات بر اهداف گزارشگری پایداری بررسی می شود.فناوری های جدید می تواند داده های بیشتر و سریع تری را برای سیستم های اطلاعات حسابداری، هم در موردشاخصهای مالی سنتی و هم سایر شاخص های پایداری اجتماعی و زیست محیطی فراهم کند. هدف پژوهش حاضربررسی کاربرد ابرمحاسبات بر گزارشگری پایداری جوامع و سازمان هاست.در این پژوهش ادبیات مربوط بهابرمحاسبات و مزایای استفاده ازاین فناوری در ارائه گزارشگری پایداری بهینه و عملکرد یک سازمان در جنبه هایمختلف پایداری است که با مطالعه و مرور مقاله ای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین روشتحقیق به صورت مروری هست. یافته ها نشان می دهند ،ابرمحاسبات تاثیر قابل توجهی بر گزارشگری پایداری دارد .ابرمحاسبات بر گزارشگری پایداری اثراتی همچون کاهش مصرف انرژی ،کاهش آلودگی محیطی، افزایشانعطاف پذیری، افزایش دسترسی به داده ها، افزایش همکاری و اشتراک گذاری را دارد.

Authors

نعمت مهدی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

رسول برادران حسن زاده

دانشیار حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز