نعمت مهدی زاده

Researcher ID: (449902)

17
1
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

  •  Influence of Emotional Quotient on Decision-makings of Individual Investors Active in Tehran Stock Exchange Nemat Mehdizade and Behnam Azadi * Department of Accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran Department of Accounting, Ardabil Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر عامل شرکت حساب پردازان آذربایجان (1393-تاکنون)
  • کارشناس مالی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل (1397-تاکنون)