بررسی اثر ترکیب هورمونی، شرایط نوری و نوع ریسنمونه بر کبلوسزایی گیبه دارویی گسنهUrtica dioica L

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 208

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF06_131

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت گیاه دارویی گزنه و پژوهش اندک در زمینه کشت بافت آن این پژوهش با هدف بهیمنه سازی کالوس زایی گیاه گزنه انجام شد.برای این منظور دو آزمایش با طرح کاملا تصادفی انجام گرفت.آزمایش اول با سه ریز نموته برگ،میانگره و گره جهت تعیین بهترین ریزنمونه و آزمایش دوم با استفاده از ریزنمونه میانگره جهت تعیین بهترین ترکیب هورمونی و شرایط نوری انجام شد.بر اساس نتایج،بهترین ریز نمونه جهت کالوس زایی،ریز نمونه میانگره و بهترین ترکیب هورمونی NAA۱/۵mg۱-۱ و BAP ۱/۵mg۱-۱ بود .روشنایی نیز به عنوان بهترین شرایط برای کالوس زایی در گزنه تعیین شد

Authors

مینو صرافی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

محسن محمود نیا میمند

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

مریم دهجی پور حیدر آبادی

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

محمدرضا دهقانی

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان