ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های آتشفشانی ائوسن شمال سبزوار

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 807

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI31_255

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

Abstract:

واحدهای آتشفشانی در منطقه شمال سبزوار مشتمل بر سنگهای بازالتی، بازالت آندزیتی، آندزیتی وتراکی آندزیتی به همراه نهشتههای آذرآواری و توالیهای آتشفشانی- رسوبی میباشند. براساس مطالعات ژئوشیمیایی این سنگها، دارای ماهیت کالک آلکالن تا شوشونیتی میباشند. برطبق نمودارهای عنکبوتی و چند عنصری بهنجار شده نسبت به کندریت و گوشته اولیه، نمونههای مورد بررسی درعناصر نادر خاکی سبک و لیتوفیل بزرگ یون غنی شدگی و در عناصر نادر خاکی سنگین و عناصر با شدت میدان بالا به خصوص Nb ،Ta و Ti تهی شدگی نشان داده که این ویژگی ها از خصوصیات گدازه های مرتبط با محیط های فرورانش میباشند. در نمودارهای تکتونو-ماگمایی تمامی نمونهها در موقعیت قوسهای آتشفشانی قرار میگیرند. نمونههای مورد مطالعه از نظر تغییرات ایزوتوپ های Nd/144Nd143 در مقابل Sr/86Sr57 از آرایش گوشته ای تبعیت نموده، این امر همراه با غنی شدگی سنگهای آتشفشانی مورد مطالعه در الگوی عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت و عناصر کمیاب بهنجار شده نسبت به گوشته، نشان دهنده منشا گرفتن مذاب مادر آنها از یک گوشته غنی شده و یا درجه ذوب بخشی پائین منشا میباشد.

Authors

مریم سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه دامغان

هادی شفایی مقدم

دکتری زمین شناسی- پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه د

قاسم قربانی

دکتری زمین شناسی- پترولوژی ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه