مقالات آتشفشان در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آتشفشان درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آتشفشان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 537 مقاله در زمینه آتشفشان استخراج شده است.

لیست مقالات آتشفشان در مدیریت بحران

1. بررسی کانی شناختی و ژئوشیمی گدازه های غرب همبافت هزار )راین -استان کرمان)
2. زمین شناسی، دگرسانی، کانی شناسی و زمین شیمی در رخداد کانه زایی مس± طلای چشمه زاغ، استان خراسان رضوی: شواهدی از کانی سازی احتمالی نوع سولفید توده ای آتشفشان زاد
3. بررسی شیمی کانی ها و سنگ زایی گدازه های داسیتی مخروط آتشفشانی آروانه در جنوب غرب شهرستان بستان آباد-شرق آتشفشان سهند
4. ویژگی های ژئوشیمیایی و بافتی پلاژیوکلاز، شواهدی از فرایندهای وابسته به سیستم های باز: بررسی موردی آتشفشان بزمان (جنوب شرق ایران)
5. پتانسیل سنجی اکوتوریسم محدوده آتشفشان تفتان با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی و GIS
6. شواهد میکرومورفولوژیکی هوازدگی بازالت و شیشه آتشفشان در خاک های مناطق نیمه خشک البرز میانی
7. مطالعه هیدروژئوشیمیایی و بررسی غلظت عناصر بالقوه سمناک در آبهای زیرزمینی دشت خاش
8. درس پژوهی: زمین پویا
9. شیمی کانی پیروکسن در زینولیتهای مرتبط با سنگهای آتشفشانی شبه جزیره اسلامی (آتشفشان سارای)- شمال غرب ایران: توضیحی بر ژئوترموبارومتری و محیط تکتونیکی تشکیل آنها
10. کانی شناسی و زمین شیمی پهنه های دگرسانی گرمابی زیر کانسار سولفید توده‎ای آتشفشان زاد سرگز، جنوب خاوری کرمان
11. دما-فشارسنجی و شیمی کانی های داسیت - تراکی داسیت های جنوب و شرق آتشفشان مزاحم، شمال شهربابک
12. خاستگاه و زمین دما – فشارسنجی آندزیت های شمال باختر آتشفشان مساحیم، شهربابک، کرمان، جنوب خاور ایران
13. پهنه بندی خطر تفرا، گدازه، ابر سوزان و لاهار ناشی از فوران احتمالی آتشفشان دماوند
14. زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان تفتان: رهیافتی برای ژئودینامیک کمان ماگمایی مکران -چگای
15. کاربرد شواهد بافتی کانی پلاژیوکلاز در روانه ها، خاکسترهای ریزشی و جریانی در بررسی فرایندهای ماگمایی دماوند جوان
16. بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)
17. بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیت های آتشفشانی در منطقه ی آتشفشانی تفتان
18. تحلیلی بر شرایط پترولوژیکی و زمین دما فشارسنجی تراکی آندزیت های منطقه لار، جنوب باختر آتشفشان دماوند بر مبنای شیمی کانی
19. بررسی گل فشان پیرگل واقع در شرق آتشفشان بزمان و ویژگی‎های آن
20. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان دماوند: مقایسه نسلهای مختلف آتشفشانی
21. آتشفشان ها
22. ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست محیطی دماوند تحت WebGIS
23. جوان ترین فعالیت آذرآواری درآتشفشان دماوند، نمونه ای از یک فوران ساب پلینی با ارتفاع ستون فوران در استراتوسفر
24. بررسی و مقایسه آتشفشان های میوسن- کواترنری در شمال باختر ایران، قفقاز کوچک و جنوب خاور آناتولی: ژئوشیمی، خاستگاه و جایگاه زمین ساختی
25. رخداد انواع گوناگون کانسارهای سولفید توده ای آتشفشان زاد (VMS) و ارتباط آن با تحولات زمین ساختی- ماگمایی در پهنه سنندج- سیرجان
26. کانه زایی بروندمی-آتشفشان زاد چینه سان تنگستن (مس-روی) در کانسار چاه-کلپ، (جنوب بیرجند) و افقهای کانه دار آن
27. مراحل مختلف کانه زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی
28. بررسی هیدروژئوشیمی چشمه های معدنی آتشفشان تفتان و ارتباط آنها با توده های سنگی سخت منطقه
29. مطالعه ویژگی ها وشکل گیری حباب ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند
30. زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان بزمان: جنوب خاوری ایران
31. چینه شناسی آتشفشانی و مراحل مختلف فوران آتشفشان تفتان
32. مطالعات رخساره شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان)
33. کاربرد روش های تصمیم گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین شناسی: ارزیابی و اولویت بندی خطر فعال شدن استراتوولکان های ایران به عنوان مطالعه موردی
34. زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران
35. پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست
36. چالش های پیش رو در مدیریت و حفاظت میراث ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: آتشفشان دماوند)
37. مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و تعیین خاستگاه سنگ های بازالتی شمال شرق قروه (کردستان)
38. مدل سازی اکتشافی کانسارهای فلزی با استفاده از پردازش داده های ASTER و OLI برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی در منطقه دولت آباد اسفندقه، استان کرمان
39. رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان
40. ژئوشیمی، کانه نگاری و توزیع عناصر خاکی کمیاب در گوسان های مرتبط با نهشته های سولفید توده ای آتشفشان زاد، مطالعه موردی: قلعه ریگی، جنوب غرب جیرفت، جنوب ایران
41. معرفی کانی زایی اورانیم آتشفشان زاد با استفاده از شاهدهای زمین شناختی، دگرسانی، کانی شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران)
42. مقایسه روشهای داده پایه و طیف مبنا جهت نقشه برداری از مناطق دارای کائولینیت در آتشفشان مساحیم با استفاده از داده های هایپریون
43. کانسار حلب، جنوب باختر زنجان: کانه زایی روی-سرب (نقره) سولفید توده ای آتشفشان زاد در ناحیه فلززایی تکاب-تخت سلیمان- انگوران
44. کاربرد ترکیب کلینوپیروکسن ها در تعیین شرایط دما-فشارسنجی بازالت های آتشفشان های احمدآباد، طهمورث و قره طوره (شمال قروه–کردستان)
45. نگرشی نو بر پتروژنز آتشفشان سارای با تاکید بر رخداد مگاکریست های سانیدین (تبلور ماگمایی در آشیانه ایزوله)
46. ارزیابی آثار آتشفشان بر تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی کمی و کیفی آبخوان خاش
47. پتانسیل تاثیرگذاری فوران آتشفشان های بزرگ قرن بیستم بر روی تغییر دمای ایستگاه های منتخب ایران
48. پتروژنز سنگ های آداکیتی پس از تصادم پلیوکواترنر شمال آتشفشان سهند (شمال غرب ایران)
49. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز (آتشفشان سهند)
50. زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی کانه زایی آتشفشان زاد غنی از آهن کبودان، شمال بردسکن، پهنه تکنار
51. مینرال شیمی کانی بیوتیت، رهیافتی بر پتروژنز آتشفشان سارای، شمال غرب ایران
52. ترکیب شیمی کانی ها و ترموبارومتری توده ساب ولکانیک تلخ رود، آتشفشان دماوند
53. زمین شیمی و دما فشارسنجی سنگ های آتشفشان بزمان، مثالی از آتشفشان مناطق کوهزایی حاشیه فعال قاره
54. بررسی نسبی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی در حوضه های جنوب شرق منطقه آتشفشانی بزمان
55. ارزیابی نقش ساختارهای تکتونیکی در چینه شناسی و فوران های پلیوکواترنری آتشفشان سهند (استان آذربایجان شرقی)
56. شیمی کانی های مافیک و دما - فشارسنجی سنگ های کواترنری آتشفشان بزمان
57. مطالعات رخساره شناسی آتشفشان سهند (استان آذربایجان شرقی)
58. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های پریدوتیتی و گابرویی افیولیت تهلاب، جنوب شرق آتشفشان تفتان
59. ژئواکولوژی آتشفشان بیدخوان، جنوب شرق بردسیر کرمان
60. اهمیت نهشته های آتشفشانی سبلان و تاثیر آن در توسعه اقتصادی استان اردبیل
61. مقایسه الگوریتم های آماری و طیفی جهت نقشه برداری دگرسانی های گرمابی مرتبط با کانی زایی با استفاده از سنجنده ASTER در منطقه آتشفشان تفتان
62. بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر حرارت سطحی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مخروط آتشفشان تفتان
63. بررسی اثرات زیست محیطی تمرکز عناصر در چشمه های آبگرم واقع در شمال غرب آتشفشان سبلان
64. ویژگی های آتشفشان شناسی و ژئوشیمیایی محصولات آخرین فوران سبلان، شمال غرب ایران
65. مدلسازی مخزن ماگمای اتشفشان دماوند با استفاده از داده های GPS
66. نقش تکتونیک در تکامل آتشفشان تفتان، جنوب شرق ایران
67. سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی جنوب شرق کوه های میشو (غرب روستای سفیدکمر- شمال غرب ایران)
68. پتروژنز سنگهای آتشفشانی طرق- مزده بر پایه شیمیکانی کلینوپیروکسن (جنوب نطنز، کمان ماگمایی ارومیه- دختر)
69. مطالعات چند رشته ای (multidisciplinary) درباره آتشفشان دماوند و کاربرد آن در ارزیابی مخاطرات احتمالی
70. مقایسه کانی سازی مس در البرز مرکزی و نوار آتشفشانی عباس آباد: رگه های مسدار طبق سر و نسن
71. مطالعه ی ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی میزبان و کانی شناسی دگرسانی آرژیلیک در کانسار مس پورفیری سرچشمه: بر اساس داده های جدید
72. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی بزوداغی (ارومیه)، آذربایجان غربی
73. مطالعه کلینوپیروکسن موجود در سنگ های آتشفشانی ائوسن جنوب غرب چوپانان (ایران مرکزی، استان اصفهان)
74. سنگ نگاری و ژئوشیمی گرانیتوئید مکسان، جنوب آتشفشان بزمان
75. بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه
76. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جوان مناطق کوه سیاه و طهمورث کردستان
77. محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی کرتاسه در شمال درح (جنوب خاوری سربیشه)، خاور ایران
78. سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی ترشیری سهند (جنوب تبریز)
79. پترولوژی توده های آتشفشانی کوهزاد زاگرس در جنوب میمه، شمال غرب اصفهان
80. پترولوژی و تحولات ماگمایی گنبدهای آتشفشانی تئوژن کوهزاد زاگرس در شمال شرق دلیجان (شرق اراک)
81. ویژگی های ایزوتوپی سنگ های آتشفشانی شمال غرب اصفهان، کمربند ماگمایی کوهزایی زاگرس
82. بررسی تاثیر فیلتراسیون (فیلتر سنگ آتشفشانی بازالت و زئولیت) و تراکم ماهی قرمز (Carassius auratus) بر میازن مواد نیتروژنی آب
83. بررسی میزان تاثیرفعالیتهای انسان در وقوع زلزله وراهکار کنترل وتعدیل آن
84. ارزیابی ژئوسایت های آتشفشانی طبس در راستای توسعه منطقه ای
85. بررسی اثرات خاکستر آتشفشانی منطقه دماوند بر میزان رنگیزه های فتوسنتزیی گیاه ذرت در شرایط آزمایشگاهی
86. بارزسازی دگرسانیهای همراه با رخداد کانه سازی مس در بخش شرقی کمربند آتشفشانی ترود با استفاده از پردازش تصاویر Landsat و Aster
87. بررسی ژئوشیمیایی، پتروژنز و تعیین محیط تکتونو ماگمایی سنگ های آتشفشانی کوه صالح (جنوب گلپایگان)
88. استفاده از روش حل اساسی در مطالعه تغییر شکل آتشفشان
89. تحلیل ژئومورفومتری شبکه زهکشی در مخروط آتشفشان بیدخوان (واقع در استان کرمان)
90. بررسی تغییرات ضریب رواناب در حوزه های آندزیتی و توف آتشفشانی (مطالعه موردی 4 حوزه آبخیز خراسان رضوی)
91. ماگماتیسم آلکالن بازی پرمین بلده، البرز مرکزی: شاهدی بر تداوم حوضه کششی کافتی پرمین در البرز
92. سنگشناسی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی در منطقه باغرود، شمال شرق نیشابور
93. زیر بافت های موجود در پلاژیوکلازهای آتشفشان قره چای، شمال شرق سبزوار: شواهدی از سیستم پویای تزریق ماگما
94. الگوی ساختاری منطقه جنوب نطنز، شاهدی از برهم کنش سامانه گسلی زفره و راندگی های قدیمی تر
95. ژیوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی محدوده گل چشمه، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران
96. کانسار باریت-فلزات پایه ونکان سمنان: نمونه ای از کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد نوع کوروکو در کمربند ماگمایی شمال ایران مرکزی
97. ساخت بررسی کامپوزیت ژیوپلیمری جاذب نوترون
98. امکان سنجی استفاده از مطالعات لرزه نگاری بازتابی جهت اکتشاف کانه زایی های عمیق در ایران
99. ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی پالیوژن کامو
100. خدمات، مزایا و اثرات مثبت مخاطرات طبیعی