تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوسانات عوامل کلان اقتصادی و نقش میانجی سودآوری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM05_062

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

هدف: با توجه به اینکه بازده سهام به عنوان یک متغیر جذاب برای شرکت های بورس و ذینفعان آن به شمار می رود، از این رو هدف اصلی این پژوهش تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوسانات عوامل کلان اقتصادی و نقش میانجی سودآوری است.روش: این پژوهش با توجه به رویکرد پژوهش از نوع پژوهش های کمی، با توجه به هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ شیوه گرد آوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی به شمار می رود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در بورس فعالیت داشتند.با توجه به اعمال محدودیت های مندرج در پژوهش، ۱۱۲ شرکت از ۲۰ صنعت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی شرکتهای موجود در نمونه و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج گردید.برای بررسی روایی از روایی محتوا و روایی سازه و همچنین برای بررسی بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. همچنین از نرم افزارهای اس پی اس اس در سطح آمار توصیفی و از نرم افزار اسمارت پی ال اس برای بخش استنباطی استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی نشان داد که متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام و سودآوری تاثیر دارند و از سوی دیگر نقش میانجی سودآوری نیز در ارتباط بین ابعاد اقتصاد کلان و بازده سهام مورد تایید قرار گرفت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه های پزوهش پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران و سیاستگذاران بازار بورس اوراق بهادار به تاثیر ابعاد اقتصاد کلان بر سودآوری و بازده سهام توجه ویژه ای نمایند.

Authors

میلاد دهقان پور

کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد لاهیجان،ایران

مریم دانشمندمهر

استادیار مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد لاهیجان،ایران