ارزیابی خواص اپتیکی سایه انداز متحرک داخلی بر مصرف انرژی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF03_258

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

در پژوهش حاضر با مدل سازی یک ساختمان با کاربری اداری در شهر یزد با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس و تجهیز پنجره های واقع در نمای جنوبی آن به سایه انداز متحرک داخلی با خواص اپتیکی ناهمسان به بررسی تاثیر خواص اپتیکی بر مصرف انرژی و بارهای سرمایشی و گرمایشی پرداخته شد. برپایه نتایج، با ایجاد تغییرات در خواص اپتیکی سایه انداز متحرک داخلی رفتار حرارتی آن نیز تغییر خواهد کرد. از دیدگاه مصرف انرژی سالانه ساختمان، سایه انداز متحرک داخلی با ضریب انعکاس زیاد و ضریب عبور کم بیشترین کاهش انرژی سالانه را با ۱۷/۱۳ درصد صرفه جویی نشان می دهد. در مقابل اما سایه انداز با ضریب عبور زیاد و ضریب انعکاس کم کمترین کاهش را در مصرف انرژی سالیانه با کاهشی معادل با ۵/۳ درصد در مقایسه با حالت پایه را نشان می دهد. نکته قابل توجه آن است که افزایش ضریب عبور و کاهش ضریب انعکاس موجب کاهش مصرف بار گرمایشی ساختمان می شود. این درحالیست که افزایش ضریب انعکاس و کاهش ضریب عبور کاهش مصرف بار سرمایشی را در ساختمان در پی خواهد داشت. بنابراین با ایجاد تغییرات در ضرایب عبور و بازتاب در سایه انداز متحرک داخلی می توان به نتایج خوبی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی دست یافت. به این ترتیب در تابستان با استفاده از سایه انداز با ضریب انعکاس زیاد و ضریب عبور کم می توان بار سرمایشی را کاهش داد. درحالی که در فصل زمستان، استفاده از سایه انداز با ضریب انعکاس کم و ضریب عبود زیاد، می تواند اثر منفی سایه انداز را بر افزایش بار گرمایشی کاهش دهد و عملکرد حرارتی آن را بهبود بخشد.

Keywords:

Authors

سیدمحمدرضا موسوی مطلقیان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشکده انرژی