بررسی و تحلیل روندهای زیست محیطی در ۲۰ سال آینده بر محیط دفاعی آینده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF03_262

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

جهان در سالها و دهههای آینده با چالشهای جهانی شدیدتر و آبشاری از بیماری تا تغییر آبوهوا و ناپیوستگیهای ناشی از ظهور بحرانهای مالی و فناوریهای جدید روبرو خواهد شد. این چالشها به شکل مکرر تابآوری و انطباقپذیری جوامع، کشورها و نظام بینالملل را آزمایش خواهند کرد که در اغلب موارد فراتر از ظرفیت و توان الگوها و نظامهای موجود هستند. این عدمتوازن نگرانکننده بین چالشهای موجود و آینده و توانایی نهادها و نظامها در پاسخگویی احتمالا رشد میکند و موجب بروز مناقشه و تضاد بزرگتر در هر سطح میشود. یکی از این چالش ها، تغییرات جمعیت و متعاقب آن، نیاز به غذا و آب بیشتر است. با افزایش جمعیت تا ۲۰ سال آینده، به غذا و آب بیشتری نیاز خواهد بود و در نتیجه فشار بیشتری به محیط زیست وارد خواهد شد. از آنجا که بسیاری از شهرهای پرجمعیت در نواحی آسیب پذیر از جمله مناطق ساحلی قرار خواهند داشت، بروز شرایط بد جوی نتایج شدید تری در پی خواهد داشت. تا سال ۲۰۴۵، تغییر آب وهوا تاثیرات ملموس تری خواهد داشت. در صورت عدم اتخاذ تمهیدات مناسب، بالا آمدن سطح آب دریاها خطر آب گرفتگی مناطق ساحلی، به ویژه مناطقی که وقوع توفان های استوایی در آن ها رایج است، را افزایش خواهد داد. افزون بر این، ممکن است شدت، مدت و فراوانی خشکسالی ها و موج های هوای گرم نیز افزایش یابد. ممکن است برخی از این وقایع موجب بروز بلایای طبیعی گردند. این احتمال وجود دارد که به موجب افزایش به هم پیوستگی کشورها به دلیل جهانی سازی، نتایج این بلایا کشورهایی که دور از منطقه بحران زده قرار دارند را نیز تحت تاثیر قرار دهند. لذا در این پژوهش به بررسی و تحلیل روندهای زیست محیطی در ۲۰ سال آینده بر محیط دفاعی آینده پرداخته خواهد شد.

Authors

فرهاد نظری زاده

استادیار گروه آینده پژوهی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

مهرداد نوری کوپائی

دانش آموخته ی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران