مکان یابی ساختمان های بلند با تاکید بر منظر شهری نمونه موردی: محله گلشن در منطقه ۹ شهرداری مشهد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 235

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING10_242

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف کاربردی و با تلفیق معیارهای منظر شهری (از بعد منظر عینی) ، ساختمانهای بلند و با رویکرد طراحی محور و با استفاده از معیارهای استخراج شده طرح مکانیابی ساختمان های بلند در شهر لندن انجام شده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش محله گلشن در منطقه نه شهرداری مشهد می باشد، علت انتخاب محله گلشن قرارگیری دربافت جدید شهر و گرایش به بلند مرتبه سازی در این منطقه طی سالهای اخیر است . در این مطالعه معیارهای تلفیقی در ابتدا در این محله به تفکیک در سه دسته جنبه هویتی منظر شهری ، جنبه زیبایی شناسی منظر شهری و جنبه عملکردی منظر شهری مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته اند سپس تمام لایه ها که با تحلیل ahp و نظر متخصصین وزن دهی شده اند با یکدیگر تلفیق و رو هم اندازی می شوند در نهایت مکان مناسب برای ساختمانهای بلند با تاکید بر منظر شهری بدست می آید . در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی جهت تحلیل محتوای کمی و کیفی در دستیابی به اصول مکانیابی ساختمانهای بلند با تاکید بر منظر شهری ، استفاده شده است. همچنین در روند انجام مطالعات از تکنیک تحلیل گرافیکی بر روی عکس و نقشه ، تحلیل سلسله مراتبی ahp و مکانیابی در نرم افزارgis استفاده شده است.

Authors

سمیرا نجاتی محرمی

کارشناس امور نما و سیمای شهری شهرداری مشهد، مشهد، ایران

سیده بنت الهدی مسعودی

کارشناس امور نما و سیمای شهری شهرداری مشهد، مشهد، ایران

سحر نجاتی محرمی

کارشناس مسئول سیستم اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد، مشهد، ایران

مسعود حاجی آقاپور

کارشناس راهبری پروژه های شهری شهرداری مشهد، مشهد، ایران