تولید و مشخصه یابی پوشش آندایز سخت روی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANLABCO03_152

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

در این تحقیق ، پوشش آندایز بر روی آلومینیوم آلیاژی ۷۰۷۵ در الکترولیت اسیدسولفوریک ۱۰ درصد وزنی در زمان ۳۰ دقیقه ایجاد شد. مورفولوژی پوشش ، مقاومت به خوردگی پوشش و مقاومت به سایش به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، تست سایش pin on disk و دستگاه پتانسیواستات بررسی شد. تصاویر SEM تشکیل پوششی یکنواخت آنداریز را تایید کرد. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی نشان داد که پوشش آندایز، مقاومت خوردگی خوبی را در محلول ۳/۵ درصد وزنی نمک طعام دارد. سرعت خوردگی به دست آمد. میانگین سختی پوشش ایجاد شده برابر ۹۵۰ ویکرز و ضریب اصطکاک بعد از رسیدن به حالت پایدار در حدود ۰/۲۲به دست آمد.

Authors

میلاد یوسفی

دانشگاه محقق اردبیلی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

حسنعلی رسولی

دانشگاه محقق اردبیلی (استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی )