طریقت صفوی از نفوذ معنوی تا قدرت سیاسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCHCONF01_084

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

با برآمدن صفویان ایران که دستخوش تفرقه و رقابت میان قدرت های محلی متعددی بود، وحدت و یکپارچگی سرزمینی پیدا کرد و سرحدات خود را به حدود قلمرو ساسانیان رسانید. ایدئولوژی تشیع و نیروهای نظامی قزلباش دو مولفه موثر در قدرت صفویان بود. صوفیان صفوی که ابتدا کنج عزلت را بر غوغای دنیا ترجیح می دادند، در فرازوفرود حوادث از معنویت روحانی و خانقاه نشینی دست شسته و به بازار مکاره سیاست شرقی گام نهادند و درنهایت به یکی از قوی ترین قدرت های شرقی تبدیل شدند. در این مقاله پیشینه خاندان صفوی و چرایی و چگونگی تغییر رویکرد از کسوت معنویت و گریزان از پیشه سیاست و سپس تکاپو و جان فشانی برای کسب قدرت بررسی شده است.

Authors

کورش جعفری

عضو هیئتعلمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور البرز