طراحی نظام مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های معتبر ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA21_018

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1402

Abstract:

بحث نظام مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی، یکی از مسائل روز کشور می باشد. در حال حاضر نگاه به عملکرد عضو هیئت علمی فقط معطوف به بعد از انجام فعالیت های وی در طول ترم است. دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی به دنبال این می باشند که عملکرد اعضای هیئت علمی خودشان را روزبه روز ارتقاء ببخشند و این ارتقاء فقط با بررسی عملکرد استاد در انتهای کار به دست نمی آید بلکه قبل و در طول فعالیت استاد هم باید به عملکرد وی توجه داشت تا ارتقاء موردنظر، حاصل شود. سوال اصلی پژوهش حاضر در این رابطه است که فرآیند مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی چیست. روش انتخابی برای انجام پژوهش، روش تحلیل مضمون مصاحبه در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، بعد از بررسی پیشینه ی موضوع، یک فرآیند هفت مرحله ای مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی استخراج و سوالاتمتناسب با آن برای طرح در مصاحبه با اعضای محترم هیئت علمی طراحی گردید. سپس مصاحبه های صورت گرفته ( ۱۸ مصاحبه) با استفاده از روش شش مرحله ای تحلیل مضمون، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در فرآیند مذکور تعداد ۴۰۲ مضمون پایه شناسایی و در دو بخش اصلی تقسیم بندی شده اند که بخش اول به معرفی انواع نظام های مدیریت عملکرد شامل -۱ نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر نتیجه ۲- نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر فرآیند ۳- نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر راهبرد ۴- نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر توسعه ۵- تلفیقی از استراتژی های مختلف می پردازد و دلایل انتخاب یا عدم انتخاب هرکدام توضیح داده شده است و در بخش دوم، فرآیند هفت مرحله ای مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی که شامل -۱ برنامه ریزی و دستیابی به توافقات عملکردی و توسعه ای ۲- اجرا و تحقق برنامه های عملکردی و توسعه ای ۳- پایش عملکرد و مربی گری ۴- بازبینی عملکرد ۵- ارزیابی عملکرد ۶- پیوند دادن عملکرد با حقوق و مزایا (پرداخت مبتنی بر عملکرد) ۷- آموزش و بهسازی در قالب مولفه ها، زیر مولفه ها و شاخص های مطرح شده نشان داده شده است.

Authors

سید میلاد عظیمی

دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه السلام

مجید مطهری نیا

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی