تاثیر حسابداری بر عملکرد مدیریت شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF11_009

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

اطمینان بیش از حد مدیریت به عنوان یکی از روشهای رفتاری بوده و از خوش بینی افراد نسبت به دانش و مدیریت شهری، توانایی ها و پیش بینی های شان نشات می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی های تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر عملکرد حسابداری است. برای اندازه گیری اطمینان بیش ازحد مدیریتی از دو معیار نسبت مخارج سرمایه ای و مازاد سرمایه گذاری و برای اندازه گیری عملکرد حسابداری از دومعیار نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نمونه پژوهش حاضرشامل ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترتیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد ته اطمینان بیش از حد مدیریتی یر نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

Keywords:

اطمینان بیش از حد مدیریت , مدیریت شهری , مالی رفتاری , عملکرد حسابداری

Authors

یوسف نامور

کارشناس ارشد حسابداری ،گروه حسابداری ، واحد هریس دانشگاه آزاداسلامی