عدالت پژوهی در جامعه شناسی ایران؛ مرور نظام مند پایان نامه ها*

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 42 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSI-24-1_002

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

عدالت موضوع مهم اجتماعی و عدالت پژوهی کنش ضروری علوم انسانی است. عدالت­ پژوهی، مطالعه علمی و روش­مند عدالت برای تغییر اجتماعی و کاربردی بودن یا تحقیق نظری و غیرکاربردی است که در حوزه های مبانی و روششناسی عدالت پژوهی و نظریه پردازی و اجرای عدالت انجام می شود. در این پژوهش، پایان نامه های عدالت پژوهی رشته جامعه شناسی دانشگاه های برتر ایران با روش مرور نظام­مند تحلیل شده اند. یافته ها بیانگر رتبه ششم علوم اجتماعی و عدالت جامعوی بین رشته ها و موضوع های علوم انسانی است. کمیت عدالت پژوهی با تدوین نظام مسائل، تحلیل و ارزیابی موقعیت مسئله عدالت پژوهی در جامعه شناسی و نقش دولت ها و گفتمان های عدالت خواهی و کیفیت آن با تقویت ابعاد روش شناختی، توازن راهبردهای پژوهش، تحقیقات کاربردی، توازن ابعاد عدالت پژوهی و هماهنگی هستی شناسی و معرفت شناسی پایان نامه ها بیشتر می شود. مهمترین فرصت عدالت پژوهی برای جامعه شناسی، ساماندهی مفاهیم مربوط به عدالت است اما کم توجهی جامعه شناسی به عدالت پژوهی تهدیدی است که پژوهش های معناشناختی عدالت و بازگشت نگاه هنجاری جامعه شناسی به عدالت راه حل آن است.

Keywords:

عدالت , عدالت پژوهی , عدالت جامعوی , مرور نظاممند پایان نامه ها , ارزش اجتماعی

Authors

محمود نوائی لواسانی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محمدجواد زاهدی مازندرانی

استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرهاد نصرتی نژاد

دانشیار، گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

سعید گودرزی

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران