مجله جامعه شناسی ایران

Iranian Journal of Sociology

مجله جامعه شناسی ایران، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن جامعه‌شناسی ایران، با عنوان "نشریه علمی" (مصوب جدید وزارت علوم) منتشر می‌شود. این نشریه در آغاز تا سال ۱۳۸۰ با عنوان "نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران"- در ۵ شماره از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰- منتشر می‌شد و از ۱۳۸۱ به صورت فصلنامه (۴ شماره در سال) تاکنون انتشار یافته است.

حامی اصلی این مجله به طور عمده اعضاء انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند که هم در تشکیل انجمن و هم در ارسال مقاله به دفتر مجله جهت چاپ و انتشار، همکاری داشته. اعضاء هیات تحریریه و مدیر مسئول که رئیس منتخب انجمن جامعه‌شناسی ایران است هم از اعضاء پیوسته انجمن هستند. با این همه مجله جامعه‌شناسی ایران دریافت مقاله از نویسندگان بیرون حوزه رسمی انجمن را استقبال می‌نماید، البته به شرطی که با سیاست مجله و با مسائل و واقعیت‌های جامعه‌شناختی (به طور نظری و/یا تجربی) همنوا باشد.