طراحی شبکه حمل ونقل و تعیین ماشین آلات مناسب در جنگل تحقیقاتی "واز"

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFPR-11-1_005

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1402

Abstract:

با توجه به اهمیتی که شبکه بندی جاده در تعیین ماشین آلات و مدیریت جنگل دارد بررسی آن در چهارسری از جنگل تحقیقاتی "واز" به مساحت ۴۰۸۱ هکتار در سه مرحله به اجرا در آمد. در مرحله اول جاده های موجود مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت که مشخصات شبکه بندی به شرح زیر بود: طول جاده های موجود ۲۳۵۳۸ متر تراکم طولی جاده ها ۸/۴۲ =R.D متر در هکتار درصد شبکه بندی ۴۲% در مرحله دوم به د لیل قرار گرفتن جاده در طبقه بندی وضعیت نامناسب ، شبکه بندی جاده های موجود مورد قبول نبوده است ، بنابراین با بررسی عوامل موثر در آن مانند وضعیت شیب ، توپوگرافی ، زمین شناسی ، قابلیت مکانیکی خاک ، استحکام خاک ، و عوامل جوی جاده های پیشنهادی طراحی و درطبیعت پیاده گردید. بر این اساس مشخصات شبکه بندی جاده ها به شرح زیر بدست آمد: طول جاده ها ۵۰۵۵۸ متر تراکم طولی جاده ها ۱۲/۳۶ =R.D متر در هکتار درصد شبکه بندی ۶۲%  در مرحله سوم باتوجه به شبکه بندی بعمل آمده و وضعیت شیب ، استحکام و مکانیک خاک و تولید در هر سری ، ماشین آلات مناسب جهت خروج چوب آلات در جنگل پیش بینی گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که با توجه به رقم باکموند، میزان تراکم و درصد شبکه بندی اصلی درسریهای ۱،۲و۳ مناسب و سطح خوبی از جنگل را پوشش می دهد. با وجود افزایش تراکم طولی ، درصد شبکه بندی در سری ۴ وضعیت چندان مناسبی ندارد، زیرا شیب زیاد منطقه عامل محدودکننده شبکه بندی اصلی ونیز در سری ۲ وضعیت استحکام خاک عامل محدود کننده برای احداث مسیرهای چوبکشی می باشد. مطابق آزمایشهای بعمل آمده ، خاک منطقه اغلب ریزدانه و دارای قابلیت باربری کم (C.B.R) و دامنه خمیری زیاد می باشد. بنابراین استفاده از آن در جاده سازی مشکل و با احتیاط و تغییر در خواص فیزیکی (مکانیکی ) امکان پذیر می باشد. در نتیجه باتوجه به نتایج بدست آمده ، یک دستگاه اسکیدر چرخ لاستیکی و یک دستگاه تراکتور کشاورزی برای کار به مدت ۲۰۳ روز در سال ، یک دستگاه کامیون برای کار به مدت ۱۳۷ روز در سال ، و یک دستگاه سیستم کابل هوایی جهت اجرای عملیات بهره برداری وخروج محصولات از جنگل ضروری می باشد.

Keywords:

Road network , Road density , wood transportation , Slope , Soil mechanics and stability

Authors

علی اقتصادی

Research Institute of Forests and Rangalands, Tehran, I.R. Iran.‎

هوشنگ سبحانی

Scintefic Board Member of Tehran University, Faculty of Natural Resources, Karaj, Iran.‎

نصرت ا... رافت نیا

Scintefic Board Member of Gorgan University, Faculty of Natural Resources, Gorgan, Iran.‎