اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران بر کاهش رفتارهای خودزنی و افکار خودکشی دانش آموزان دختر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCECONF01_108

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

هدف کلی این تحقیق، بررسی اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران بر کاهش رفتارهای خودزنی و افکار خودکشی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان شاهیندژ بود. روش تحقیق از نوع آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان شاهیندژ و مادران آنها بود. برای تعیین حجم نمونه، ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان شاهیندژ که افکار خودکشی و رفتارهای خودزنی بالایی داشتند به همراه مادرانشان بهصورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. این افراد بهصورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفر۵ آزمایش و کنترل دستهبندی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه خود آسیب زنی سانسون استفاده شد. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها، روایی و پایایی آنها مورد تایید بود. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. محاسبات در نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش فرزند پروری مثبت به مادران بر کاهش رفتارهای خودزنی و افکار خودکشی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان شاهین دژ تاثیر معنیداری دارد.

Authors

شهرام واحدی

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

صبا سلیمان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره

نازیلا اغبلاقی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی