بررسی تاثیر آموزش به همراه بر اساس نظریه بندورا، بر خودکارآمدی زایمان مادران باردار در شهر مشهد طی سال ۱۳۹۷

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-31-5_002

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: خودکارآمدی طی زایمان ارزیابی فرد از توانایی اش برای مقابله با استرس و اجرای رفتارهای ضروری، به ویژه در مقابله با درد زایمان است. زنانی که در بارداری از حمایت نزدیکان خود بهره مند می شوند، احساس توانایی بیشتری دارند. درباره پیامد مشارکت دادن همراه در آموزش های حین بارداری و یا حضور آنان طی فرایند زایمان، یافته های ضدونقیضی وجود دارد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش به همراه بر اساس نظریه بندورا بر خودکارآمدی مادر باردار طی زایمان انجام شد. مواد و روش­ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی در سال ۱۳۹۷ بر روی ۶۰ مادر باردار نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهد انجام گردید که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی، در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. کلاس آمادگی زایمان برای گروه کنترل در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای، به صورت شفاهی و عملی برگزار گردید. برای گروه مداخله علاوه بر این، جلسات آموزشی بر اساس نظریه بندورا، مشتمل بر دو جلسه مشترک برای همراه و مادر و دو جلسه به تنهایی برای همراه برگزار شد. پیش و بلافاصله پس از پایان آموزش، پرسش نامه ویژگی های دموگرافیک و خودکارآمدی زایمان (لوی، ۱۹۹۳)، از سوی دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، آزمون تی زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS vol.۱۶ تحلیل شد. سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ در نظر گرفته شد. یافته­های پژوهش: میانگین سن مادران گروه مداخله ۳/۸±۷/۲۶ و گروه کنترل ۹/۵±۳/۲۸ سال بود. نسبت همراه با مادر در بیشتر موارد، خواهر بود (۳/۷۳ درصد). پیش از مداخله، میانگین خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله ۳/۲۲±۵/۸۲ و در گروه کنترل ۴/۳۲±۵/۸۷ بود (P=۰.۴۹۲، آزمون تی مستقل). پس از مداخله، میانگین خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله ۵/۱۸±۴/۱۳۲ و در گروه کنترل برابر با ۴/۲۶±۲/۱۱۵ شد (P=۰.۰۰۶، آزمون من ویتنی). خودکارآمدی زایمان پس از مداخله در مقایسه با قبل، در گروه مداخله ۳/۳۱±۹/۴۹ و در گروه کنترل ۵/۲۹±۷/۲۷ افزایش داشت (P=۰.۰۰۷، آزمون من ویتنی). در مقایسه درون گروهی، در گروه مداخله تفاوت پس با پیش از مداخله، معنی دار بود (۰.۰۰۱>P، آزمون ویلکاکسون)؛ همچنین در گروه کنترل تفاوت پس با پیش از مداخله معنی دار بود (۰.۰۰۱>P، آزمون تی زوجی). بحث و نتیجه گیری: آموزش به همراه بر اساس نظریه بندورا بر خودکارآمدی مادر باردار در زایمان تاثیر دارد. استفاده از آن به عنوان یک روش آموزشی به منظور آمادگی برای زایمان پیشنهاد می گردد.

Authors

ناهید ملکی

Midwifery and Reproductive Health Dept, Nursing and Midwifery school, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

مرضیه نجار محی آبادی

Midwifery Dept, Nursing and Midwifery school, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

سکینه صدیقی

Nursing Dept, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Besharati F, Hazavehei SMM, Moeini B, Moghimbeigi A. Effect of ...
 • Lobel M, DeLuca RS. Psychosocial sequelae of cesarean delivery: review ...
 • Abedian Z, Navaee M, Sani HJ, Ebrahimzadeh S. Comparing two ...
 • Shakeri M, Mazloumzade S, Mohamaian F. Factors affecting the rate ...
 • Keshavarz M, Shariati M, Jahdi F. Effects of complementary therapies ...
 • Dai X, Dennis C-L. Translation and validation of the breastfeeding ...
 • Dennis C-L. Theoretical underpinnings of breastfeeding confidence: a self-efficacy framework. ...
 • Rajabi G. Validity and reliability evaluation of general self-efficacy scale ...
 • Schultz D. A history of modern psychology: Academic Press ۲۰۱۳ ...
 • Cwiek D, Grochans E, Sowińska-Gługiewicz I, Wysiecki P. Analysis of ...
 • Campero L, Hernández B, Osborne J, Morales S, Ludlow T, ...
 • Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. ...
 • Javad NM, Afshari P, Montazeri S, Latifi S. The effect ...
 • Rafiee Vardanjani L, Safdari Dahcheshmeh F. The effect of the ...
 • Howharn C. Effects of childbirth preparation classes on self-efficacy in ...
 • James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B. High risk ...
 • Dehcheshmeh FS, Salehian T, Parvin N. The effect of spouses’ ...
 • Niaki MT, Behmanesh F, Mashmuli F, Azimi H. The Effect ...
 • Bagheri A, Masoodi-Alavi N, Abbaszade F. Effective factors for choosing ...
 • Karim F, Ghazi A, Ali T, Aslam R, Afreen U, ...
 • Ali Akbarei S, Jamalian R, Koahn S, Valaie N. Effect ...
 • Ip WY, Tang CS, Goggins WB. An educational intervention to ...
 • Gao LL, Ip WY, Sun K. Validation of the short ...
 • Hamzekhani M, Hamidzadeh A, Vasegh Rsf, Montazeri A. Effect of ...
 • Aziken M, Omo-Aghoja L, Okonofua F. Perceptions and attitudes of ...
 • Besharati F, Hazavehei SMM, Moeini B, Moghimbeigi A. Effect of ...
 • Lobel M, DeLuca RS. Psychosocial sequelae of cesarean delivery: review ...
 • Abedian Z, Navaee M, Sani HJ, Ebrahimzadeh S. Comparing two ...
 • Shakeri M, Mazloumzade S, Mohamaian F. Factors affecting the rate ...
 • Keshavarz M, Shariati M, Jahdi F. Effects of complementary therapies ...
 • Dai X, Dennis C-L. Translation and validation of the breastfeeding ...
 • Dennis C-L. Theoretical underpinnings of breastfeeding confidence: a self-efficacy framework. ...
 • Rajabi G. Validity and reliability evaluation of general self-efficacy scale ...
 • Schultz D. A history of modern psychology: Academic Press ۲۰۱۳ ...
 • Cwiek D, Grochans E, Sowińska-Gługiewicz I, Wysiecki P. Analysis of ...
 • Campero L, Hernández B, Osborne J, Morales S, Ludlow T, ...
 • Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. ...
 • Javad NM, Afshari P, Montazeri S, Latifi S. The effect ...
 • Rafiee Vardanjani L, Safdari Dahcheshmeh F. The effect of the ...
 • Howharn C. Effects of childbirth preparation classes on self-efficacy in ...
 • James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B. High risk ...
 • Dehcheshmeh FS, Salehian T, Parvin N. The effect of spouses’ ...
 • Niaki MT, Behmanesh F, Mashmuli F, Azimi H. The Effect ...
 • Bagheri A, Masoodi-Alavi N, Abbaszade F. Effective factors for choosing ...
 • Karim F, Ghazi A, Ali T, Aslam R, Afreen U, ...
 • Ali Akbarei S, Jamalian R, Koahn S, Valaie N. Effect ...
 • Ip WY, Tang CS, Goggins WB. An educational intervention to ...
 • Gao LL, Ip WY, Sun K. Validation of the short ...
 • Hamzekhani M, Hamidzadeh A, Vasegh Rsf, Montazeri A. Effect of ...
 • Aziken M, Omo-Aghoja L, Okonofua F. Perceptions and attitudes of ...
 • نمایش کامل مراجع