بررسی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تحت الگوهای متفاوت بار محوری

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JDKHZ01_044

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

به دلیل افزایش استفاده از پوسته های استوانه ای در دهه های پیشین در صنایعی همچون صنایع هوایی و هوافضا و دکل های نفتی و با علم به آنکه این سازه ها در صنایع اغلب تحت فشار باز محوری میباشند و به دلیل آنکه این سازه های جدار نازک اغلب تحت تاثیر فشار محوری دچار کمانش میشوند. یکی از راهبردهای افزایش بار کمانش پوسته های استوانه ای استفاده از متریال کامپوزیتی و استفاده از تقویت ها می باشد. به همین منظور در این پژوهش در محیط فرترن پوسته استوانه ای تقویت شده ای با متریال کامپوزیتی تحت ۲ مدل بار محوری متفاوت به کمک روش نوار محدود مدل سازی شده و به کمک مسئله مقدار ویژه بار به صورت نیمه تحلیلی با در نظر گرفتن تئوری برشی مرتبه اول کمانش این سازه محاسبه شده است. توابع تغییر مکان در نظر گرفته شده در جهت طولی به صورت بسط های فوریه و از توابع لاگرانژی برای تغیر مکان ها در جهت محیطی استفنده شده است. در دست آخر به منظور بررسی تاثیر مشخصاتی هندسی همچون عمق و درصد تقویت استفاده شده یا همان نسبت سطح بارگیر تقویت به سطح بارگیر پوسته بر بار کمانش پوسته انالیزهای انجام شده است و همچنین با تغیر در مشخصات مواد کامپوزیتی لمینت استفاده شده همچون زاویه قرار گیری لایه های کامپوزیتی بر سطح یکدیگر تاثیر مشخصات متریال استفاده شده بر بار کمانش پوسته استوانه ای بررسی گردیده است. به منظور صحت سنجی نتایج بدست آمده نتایج با مطالعات پیشین در این موضوع مقاسیه گردیده است که نشان دهنده دقت نتایج بدست آمده می باشد.

Keywords:

کمانش محوری , پوسته استوانه ای تقویت شده مواد اولیه کامپوزیتی , روش مقدار ویژه

Authors

داوود پورویس

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

امین خواجه دزفولی

استادیار دانشگاه چمران اهواز

محمدرضا سرداری

دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شهید چمران اهواز