تاثیر برنامه ریزی کاربری اراضی بر ترافیک با رویکرد توسعه پایدار

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMSJR-14-1_004

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

شهرهای امروز ما با مشکلات عدیده ای چون ترافیک، انواع آلودگی های زیست محیطی، نابه سامانی و اغتشاش فضایی و بصری محیطی مواجه هستند. در خیابان امام خمینی نیز به دلیل جای گیری در بافت مرکزی شهر ارومیه و برخورداری از مراکز فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، گردش گری، اداری و ...، شاهد معضل ترافیک و آلودگی هوا هستیم. هدف از این مقاله، شناسایی شاخص­های موثر کاربری اراضی بر ترافیک شهری و رتبه­بندی تاثیر این شاخص­ها بر ترافیک شهری در راستای توسعه پایدار شهری است. با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و هم چنین به بررسی کیفی و کمی دو مولفه کاربری اراضی و ترافیک پرداخته شده است. حجم نمونه این پژوهش، تعداد استفاده کنندگان از خیابان امام است و چون جامعه آماری دقیقی در دست نیست از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برای این محدوده ۱۷۰ به دست آمد. در این مقاله، مولفه­های کاربری زمین موثر بر ترافیک شهری شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن، همبستگی اسپیرمن و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) با یکدیگر مقایسه و رتبه بندی شدند. با توجه به تحلیل های صورت گرفته، شاخص تنوع کاربری ها، بیشترین ارزش را در محدوده مورد مطالعه کسب کرد که برای رابطه یابی میان تنوع کاربری ها و ترافیک به بررسی رابطه میان این دو متغیر پرداخته شد که با توجه به آزمون اسپیرمن، همبستگی معناداری بین تنوع کاربری و ترافیک وجود دارد و از آن جایی که مقدار ضریب اسپیرمن بین ۳/۰ تا ۵/۰ است، بیان گر رابطه متوسط مستقیم میان این دو متغیر است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که تنوع کاربری ها دارای تاثیر مستقیم در ایجاد ترافیک در بافت های شهری را دارد که در راستای مکان یابی بهینه و تمرکززدایی فعالیت ها و کاربری های مستقر در خیابان امام باید سیاست هایی اتخاذ شود.

Keywords:

برنامه ریزی کاربری اراضی , حمل ونقل شهری , ترافیک , توسعه پایدار

Authors

نیما بایرام زاده

برنامه ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

محمد فری

برنامه ریزی شهری، هنر و معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین