تاثیر پروتکل ترکیبی تمرینات اصلاحی و ماساژورزشی بر اصلاح ناهنجاری های زانو پرانتزی و زانو ضربدری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS07_090

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

زمینه و هدف: زانوی پرانتزی و زانو ضربدری از شایع ترین تغییر شکل های مفصل زانو در صفحه فرونتال در کودکان و بزرگسالانمی باشد. در این تغییر شکل ها ممکن است به علت تغییر محور مکانیکی اندام تحتانی تغییراتی در نحوه عملکردی عضلات زانوایجاد شود. هدف از این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرینات اصلاحی و ماساژ ورزشی بر اصلاح و بهبود زاویه پا در ناهنجاریهای زانوپرانتزی و زانو ضربدری می باشد.روش بررسی: در پژوهش حاضر ۴۵ زن با ۲۵ تا ۴۵ سال ، قد۱۵۰ تا ۱۷۵ متر، وزن ۵۰ تا ۸۵ کیلوگرم و دارای والگوس و واروم زانوبه عنوان آزمودنی شرکت نمودند که به صورت تصادفی در سه گروه (تمرینی ۱۵ نفره زانو پرانتزی، تمرینی ۱۵ نفره زانو ضربدری وکنترل ۱۵ نفر) قرار گرفتند. ارزیابی ها با استفاده کولیس و گونیامتر اندازه گیری شد. هر آزمودنی در پنج موقعیت ایستادن قرارگرفت و فعالیت عضلات اندام تحتانی با دستگاه الکترومایوگرافی ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Matlab پردازش شدندو برای مقایسه آماری از آزمودن تحلیل واریانس مختلط (Mixed ANOVA) در محیط نرم افزاری SPSS و با سطح معناداری(P<۰/۰۵) استفاده گردید.یافته ها: نتایج آنالیز کوواریانس نشان داد که اعمال برنامه تمرینات اصلاحی و ماساژ ورزشی موجب کاهش معنادار (P<۰/۰۵)والگوس و واروم زانو در لحظه فعالیت عضلات کشنده پهن نیام (تک پا با چشم بسته)، عضلات نازک نی طرفی و سرینی میانی ( درموقعیت های تک پا چشم بسته و سر بالا) مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارائه ترکیب تمرینات اصلاحی و ماساژ ورزشی نه تنها می تواند باعث بهبود معنادارقدرت و دامنه حرکتی مفاصل دیستال و پروگزیمال زانو و عملکرد آن شود، بلکه به نظر می رسد بتواند به پیشگیری از آسیب هایناشی از والگوس و واروم زانو در اندام تحتانی نیز کمک نماید.

Keywords:

حرکات اصلاحی , ماساژ ورزشی , زانو ضربدی , زانو پرانتزی و عضلات اطراف زانو