تاثیر سیاست آزادسازی تجاری)با تاکید بر کاهش موانع تعرفه- ای(، بر نرخ اشتغال زنان در کشورهای منتخب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-14-54_001

تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1402

Abstract:

در طول سه دهه گذشته، بسیاری از کشورها اصالحات اقتصادی را انجام دادهاند که شامل سیاستهایآزادسازی تجاری است و عالقه زیادی به تاثیر جنسیتی این اصالحات وجود دارد. از سوی دیگر آزادسازیتجاری ساختار اشتغال، میزان فقر و توزیع درآمد و دستمزد را تعیین میکند. در این راستا هدف این مقاله برآورداثر آزادسازی تجاری بر نرخ اشتغال زنان با استفاده از دادههای تابلویی مربوط به کشورهای منتخب اسالمی درقالب رویکرد اقتصاد سنجی فضایی است. برای این منظور از آمار سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری تاثیر مستقیم و معنادار و موانع تعرفهای تاثیر معکوس و معناداربر نرخ اشتغال زنان کشورهای منتخب دارد. همچنین آزادسازی تجاری یک کشور اثر سرریز مثبت بر نرخاشتغال زنان سایر کشورها داشته است. به این معنی که با افزایش آزادسازی تجاری هر کشور، به طور متوسطنرخ اشتغال زنان سایر کشورهای منتخب افزایش یافته است.

Authors

عاطفه سرکش

دانشجوی دکتری،گروه اقتصاد،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

رویا آل عمران

دانشیار،گروه اقتصاد،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Tayebi SK, Yazdani M, Heydari S. Analyzing the Effect of ...
 • United Nations, Department of economic and social affairs. World urbanizationprospects: ...
 • Aref Assaf A. Evaluating the Impact of Trade Openness on ...
 • Corray .A. The role of free trade in the employment ...
 • Amini A, Moradzadeh S. Analyzing the Impact of Trade Liberalization ...
 • Akter M, Rahman M, Radicic D. Women Entrepreneurship in International ...
 • Zheng- Zhengm l, Chi-Wei Su R, Lin-Na H. Enhance or ...
 • Al-Wadi M. The Impact of Trade Liberalisation on Women Employment ...
 • Fontana M. Gender Equality in Trade Agreements. Study for the ...
 • Bunje M, Abendin S. Wang Y. The Effects of Trade ...
 • Malindini Kh, Mackett O. Trade Liberalisation and Female Employment in ...
 • Banerjee P, Veeramani C. Trade Liberalization and Women’s Employment Intensity: ...
 • Asrifa H, Shankar Gh. Valeva A, Hariger. Does Globalization Encourage ...
 • Giovannetti G, Sanfilippo M, Vivoli A. Trade liberalization, employment, and ...
 • Gupta A. Effect of Trade Liberalization on Gender Inequality: The ...
 • Giorgia G, Sanfilippo M, Vivoli A. Trade liberalization, employment, and ...
 • MashayekhSalehani A, Ghaznfarnia R. Globalization and Employment of Women. National ...
 • Ozler S. Export orientation and female share of employment: Evidence ...
 • Mittr S. Globalization, Technological Changes and the Search for a ...
 • Wang F, Kis-Katos K, Zhou M. Trade Liberalization and the ...
 • Zafiris T. Women and Labor Market Changes in the Global ...
 • Nica E, Poliak M, Alpopi C, Kliestik T, Sorin M. ...
 • Nasrollahi Z, Poshdobashi H. The Relationship between Trade and Employment ...
 • Gaddis I, Pieters J. The Gendered Labor Market Impacts of ...
 • Asghar M, Umair Yousuf M, Ali Sh. Impact of Trade ...
 • Khalili Iraqi S, Kamijani A, Mehrara M, Azimi S. The ...
 • LeSage JP, Pace RK. Introduction to Spatial Econometrics, Boca Raton, ...
 • نمایش کامل مراجع