فصلنامه زن و جامعه

Woman and Society

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش ها و تحقیقاتی است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به جامعه شناسی زنان مطرح می گردد. انتشار این مجله سبب آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب مطالعات و تحقیقاتی است که زنان در جامعه و در ارتباط با جامعه سهم بسزائی دارند. از اینرو مقالاتی که به مسائل اجتماعی زنان در ارتباط با جامعه اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی مجله تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت. لذا صاحب نظران و اندیشمندان می توانند با عضویت در سایت مقالات خود را جهت بررسی و چاپ در این فصلنامه علمی- پژوهشی به مدیریت سایت ارسال نمایند.


چشم اندازهای مجله:

تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناسی اجتماعی
ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور
توسعه پژوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی
ارائه و تولید دانش بومی در حوزه مسائل زنان
شناخت علمی مسائل زنان به منظور ارایه راهکارهای مقتضی
مطالعات تطبیقی زنان و ارائه پاسخ و راهکار
محورها و حوزه فعالیت نشریه:

ارزش های زنان
زنان و توسعه اجتماعی
زنان و توسعه فرهنگی
زنان و خانواده
زنان و رسانه
زنان وتوسعه اقتصادی
تغییرات اجتماعی زنان
زنان و ورزش
اشتغال زنان
علم سنجی حوزه زنان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات