تدوین الگوی مفهومی آمایش دفاعی-امنیتی و پدافندی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CLPEP01_011

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

جهان به سرعت مسیرهای پیشرفت و توسعه را پشت سرگذاشته و در این فرآیند جوامع مختلف خود را به ابزارهای گوناگون برای رقابت، مقابله با تهدید، برقراری امنیت، دستیابی به توسعه پایدار و افزایش اقتدار تجهیز میکنند. برای این منظور آمایش دفاعی-امنیتی و پدافندی به عنوان راهکاری موثر در مقابل تهدیدهای موجود طرح شده است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی مفهومی آمایش دفاعی-امنیتی و پدافندی به منظور شناخت تهدیدها و استفاده از ظرفیتهای بالقوه آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و استنباطی است. داده ها و اطلاعات مورد استفاده از منابع دست اول در حوزه آمایش سرزمین، امنیت و توسعه پایدار جمعآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل محتوا بوده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که تهدیدها از گستردگی زیادی برخوردار بوده و الزاما نگاه سیستمی برای رسیدن به آمایش دفاعی- امنیتی و پدافندی نیاز است. برای این منظور، الگوی آمایش دفاعی- امنیتی در این پژوهش پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل الگوی پیشنهادی مورد نظر، حاکی از آن است که تهدیدهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در کنار تهدیدهای نظامی فرامرزی از مواردی است که امنیت و نحوه دفاع در واحد سرزمین را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین تحلیلهای آمایش دفاعی-امنیتی میتواند مهمترین و کارآمدترین راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با انواع تهدیدهای نظامی و غیرنظامی و برقراری نظم و امنیت در راستای رسیدن به توسعه پایدار در اختیار برنامهریزان قرار دهد.

Authors

علی محمدپور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

محمدرضا اقبال

دانشآموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران