تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF15_062

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: بلوغ مرحلهای تکاملی است که در آن شروع رویدادهای غدد درونریز همزمان منجر به ظرفیت(باروری)، ایجاد ویژگی های جنسی ثانویه و سایر تغییرات است. تغییرات جسمی و روانی چنان سریع وهمه جانبه هستند که گاه نوجوان را دچار تشویش و نگرانی کرده و موجب بروز مشکلاتی در برخورد باخانواده و اطرافیان می شود. ازاینرو این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر آگاهی،نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شد.روش کار: این پژوهش نیمه تجربی به صورت پس آزمون- پس آزمون در دو گروه کنترل و مداخله انجام شد. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی دبستان شهید حبیب زاده شیراز بود. ۵۲ نفراز دانش آموزان به شیوه نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرماطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی ، نگرش و عملکرد دختران نوجوان درباره بهداشت بلوغ دارای۳۴ گویه در مقیاس لیکرت چهار درجه ای (هرگز تا همیشه)، هر گویه دارای امتیازی بین ۱ تا ۴ بود.داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطیمورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های حاصل نشان دهنده تغییرات مثبت دانش و عملکرد دانش آموزان گروه مداخله پس ازدریافت آموزش بود. یافته ها نشان داد میانگین آگاهی و عملکرد قبل از مداخله در گروه مداخله( ۰۹ / ۲ ± ۸۰ / ۳) و (۳۴ / ۱۰ ± ۲۱ / ۵۶) بود، درحالیکه پس از مداخله میانگین آگاهی و عملکرد(۳۹ / ۲ ± ۳۵ / ۵) و (۷۷ / ۹ ± ۰۰ / ۶۱) افزایش معناداری را نشان داد.نتیجه گیری: نظر به اینکه بین آگاهی و عملکرد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. لذا طبق خود اظهاریدختران آموزش دیده، عملکرد بهتری را از خود در زمینهی رعایت بهداشت دوران بلوغ نشان میدهند وبه نحو موثرتری میتوانند نیازهای بهداشتی خود را برطرف کنند. با توجه به اهمیت بهداشت و سلامتدوران بلوغ به ویژه سیاستهای جوانی جمعیت در کشور ایران لازم است که برنامه های آموزشی در جهتارتقاء سلامت باروری و آگاهی نوجوانان هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

Authors

مریم سینا

دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران

زهرا کشتکاران

دانشیار، مرکز روان جامعه نگر، گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران

اشرف اکبری

دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران

مهناز مرادی

دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران

فاطمه میرجانی سروی

دانشجو کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ایران