تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بر رضایتمندی بیماران از خدمات دریافتی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF15_065

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

در برنامه ریزی و ارزشیابی خدمات بیمارستانی، رضایتمندی بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سلامتاست که به طور مکرر مورد استفاده قرار میگیرد که مولفه های مختلفی بر روی آن تاثیر خواهند داشت.رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی عملکرد فراتر از وظایف شغلی است. لذا این مطالعه با هدفتعیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بر رضایتمندی بیماران از خدمات دریافتی دربیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است. این مطالعه به روش توصیفیهمبستگی بر روی ۵۰ نفر از پزشکان، ۵۰ نفر از پرستاران و ۲۵۰ نفر از بیماران در حال ترخیص دربیمارستان های آموزشی شهر اصفهان صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های تعهدسازمانی آلن ومی یر، رفتارشهروندی سازمانی توسط اورگان و پرسشنامه ارزشیابی رضایتمندی بیمارانبود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ویلکاکسون و کروسکال والیس و اسپیرمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت بیماران مورد مطالعه در سطح مطلوب بوده و بین نمره تعدسازمانی کل و رفتار شهروندی سازمانی کل با رضایت کلی بیماران رابطه معناداری وجود دارد. با توجه بهرابطه معنادار رفتار شهروندی و تعهد سازمانی با رضایت بیماران، سازمان ها می توانند با ایجاد هماهنگیمیان اعضای سازمان و همچنین رشد و بهبود مداوم، در رفتار کارکنان بهبودهایی ایجاد نمایند و برایحفظ و ارتقا رضایت بیماران برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

Authors

الناز وسیلی

کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل، اصفهان، ایران