بررسی نقش یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه فکری و چابکی سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC06_033

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری با چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان به تعداد ۲۹۶ نفر بودند از این تعداد ۱۶۷ نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از طریق سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۸)، چابکی سازمانی سلیمانی (۱۳۹۲) و یادگیری سازمانی چیوا (۲۰۰۷) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS۲۱ و لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین سرمایه فکری با چابکی سازمانی، بین سرمایه فکری با یادگیری سازمانی و بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. اثر مستقیم سرمایه فکری بر چابکی سازمانی، سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی معنی دار بود. اثر غیرمستقیم سرمایه فکری بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی نیز معنی دار بود.

Authors

مهدیه علیرضایی

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه غیرانتفاعی رسالت کرمان، ایران

فرزانه اشرف گنجوئی

کارمند، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه غیرانتفاعی رسالت کرمان ، ایران

مریم شاه حیدری پور

کارمند دانشگاه آزاد واحد کرمان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه غیرانتفاعی رسالت کرمان، ایران

مریم ملکی

رئیس منابع انسانی شرکت هلدینگ میتکو و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه غیرانتفاعی رسالت کرمان ، ایران